Konfigurace zařízení v programu Tardat

Spouštění přenosů


V případě, že buffer Tarflex nemáte připojený k PC, můžete využít funkci spouštění přenosového modulu Tarwin při spuštění programu Tardat. Při normálním (on-line) připojení bufferu tuto funkci nedoporučujeme.

Funkce Spouštění přenosů umožňuje iniciovat přenos dat ze všech zařízení při startu programu Tardat mimo časový plán. Seznam síťových rozhraní přenosových modulů, kterým se požadavek odesílá je uveden v konfigurační tabulce. Při spuštění programu Tardat se rozešlou modulům příkazy k přenesení dat. Přenosové moduly musí mít povolené síťové monitorovací a řídící rozhraní, viz kapitola 1.1.4 a 1.2.7.

Současný komunikační protokol neumožňuje zpětnou vazbu, která by kontrolovala, že přenos byl skutečně bezchybně zahájen a dokončen. Lze pouze zjistit, že požadavek nebylo možné odeslat, tj. program Tarwin není spuštěný, nemá povolené a správně nastavené síťové rozhraní. Komunikace může selhat také v případě, že počítačová síť neumožňuje TCP spojení mezi oběma počítači na příslušném síťovém portu.

Nastavení spouštění přenosů

Pro nastavení této funkce slouží záložka Spouštění přenosů v dialogovém okně pro konfiguraci zařízení. Zatržítkem Při spuštění Tardatu odeslat požadavek na přenos dat... lze funkci povolit nebo zakázat. Záložka obsahuje také tabulku se seznamem IP adres přenosových modulů, kterým se má odesílat příkaz na přenos dat. Používá-li se u některého modulu jiný než standardní síťový port (1112), je nutné uvést za IP adresou číslo síťového portu oddělené dvojtečkou (například 192.168.1.9:1222).

Vložení nového řádku do tabulky se provede tak, že IP adresa rozhraní vepíše do editačního pole pod tabulkou a stiskne se tlačítko Přidej řádek. Tlačítko Nahraď řádek nahradí vybraný řádek v tabulce textem uvedeným v editačním poli. Označený záznam v tabulce lze odstranit tlačítkem Vymaž řádek. Tlačítky se šipkou lze přesunovat označený řádek tabulky o jednu pozici nahoru nebo dolů.

Pomocí tlačítka Test lze otestovat nastavení funkce. Program rozešle všem modulům uvedeným v tabulce příkazy k přenesení dat. Jestliže odeslání proběhlo v pořádku, dialogové okno, do kterého se vypisuje průběh odesílání, se automaticky zavře. V případě, že došlo k chybě, dialogové okno zůstane otevřené a z protokolu lze zjistit, k jaké chybě došlo.

Příklad 1:

Program Tarwin běží na stejném počítači, na kterém se spouští program Tardat. Z žádného jiného počítače se s programem nepracuje. Konfigurační tabulka spouštění přenosů bude obsahovat jediný záznam:

127.0.0.1

Příklad 2:

Jeden program Tarwin běží na počítači s IP adresou 192.168.1.12, druhý na počítači 192.168.1.22. Protože síťový port 1112 se používá pro jinou službu, je v konfiguraci síťového rozhraní programů Tarwin zadán jiný síťový port číslo 1222. Program Tardat se spouští na několika počítačích v lokální síti. Konfigurační tabulka bude obsahovat dva záznamy:

192.168.1.12:1222
192.168.1.22:1222