Program Tarwin

Licenční podmínky


  1. Zakoupením přístroje Tarflex, Tarflex Plus, Tarflex-E nebo Tarflex-S získává kupující licenci na použití programů (programového díla) Tarwin. Uživatel se stává majitelem licence dnem zakoupení přístroje. Uživatel přestává být majitelem licence v případě, že o to písemně požádá výrobce.

  2. Instalací programů uživatel vyjadřuje svůj souhlas s plným zněním licenčních a záručních podmínek tak, jak jsou uvedeny v návodu k obsluze přístroje.

  3. Uživatel je oprávněn používat programy pouze k nastavení a obsluze přístrojů Tarflex, Tarflex Plus, Tarflex-E a Tarflex-S. Použití programů k obsluze jiného zařízení je porušením licenčních podmínek.

  4. Uživatel se zavazuje používat programy tak, aby nedošlo k porušení či ohrožení autorských práv výrobce.

  5. Uživatel smí pořizovat archívní kopie programů a instalačního CD pouze pro potřeby archivace a vytvoření záložních kopií.

  6. Uživatel nesmí poskytnout programy osobě, která není majitelem licence, bezplatně ani za úplatu.

  7. Uživatel nesmí provádět žádné změny do programů ani provádět zpětný překlad programů.