Přístroj Tarflex-E

Úvod


Vlastnosti přístroje

Přístroj Tarflex-E je vybaven sériovým rozhraním RS-232 pro příjem vstupních dat z pobočkové ústředny, měřícího přístroje apod. Vstupní port má volitelnou rychlost v rozmezí od 300 Bd až do 38400 Bd. Přicházející data jsou indikována žlutou LED diodou (DTA) na předním panelu. Sériové rozhraní je obousměrné, lze tedy do připojeného zařízení znaky i vysílat. Přijatá data přístroj nepřetržitě ukládá do vnitřní paměti v binární podobě. Na výstupu je tedy přesný obraz dat ze vstupu a to zajišťuje naprostou univerzálnost nasazení tohoto přístroje.

Vnitřní paměť přístroje má kapacitu 1 MB, která je zálohována lithiovým článkem. Stav zaplnění paměti je indikován osmi barevnými LED diodami na předním panelu přístroje (0 % až 100 %). Po naplnění 75 % celkové kapacity paměti přístroj vydává krátké pípnutí jednou za 2 s a může také odeslat varovnou zprávu pomocí elektronické pošty. Po zaplnění celé paměti přístroj vydává krátké pípnutí v intervalu 1 s. Přístroj umožňuje obnovit celý obsah vnitřní paměti, v případě potřeby je tedy možné znovu přečíst i data, která již byla označena ke smazání.

Tarflex-E lze jednoduše zapojit do počítačové sítě a plně s ním po této síti komunikovat. Přes toto rozhraní je možné stahovat data a konfigurovat přístroj nejen po lokální síti, ale také po internetu odkudkoliv na světě. K přenosu dat lze použít standardní protokol POP3 pro elektronickou poštu, případně protokol TarWin, navržený speciálně pro náš buffer. K uloženým záznamům v přístroji je tedy možné přistupovat pomocí programu pro příjem elektronické pošty - buffer umí pracovat jako poštovní server (POP3), tzn. dokáže data připravit a odeslat jako přílohu v elektronické poště.

Tarflex-E může pracovat také jako poštovní klient - buffer dokáže při zaplnění vnitřní paměti, výskytu sledovaného textu v přijatých datech nebo změně signálu na vstupním konektoru odeslat zprávu elektronickou poštou protokolem SMTP.

Tarflex-E je napájen pomocí externího síťového napáječe, který je součástí dodávky. Při výpadku napájení je zajištěno interními akumulátory přijímání a ukládání dat do paměti po dobu nejméně 24 hodin. Data v paměti jsou navíc zajištěna pomocí lithiových článků minimálně po dobu 3 let. Po opětovném připojení napájení se přístroj uvede automaticky do provozu. Přístroj je konstruován pro nepřetržitý provoz a má nízkou spotřebu elektrické energie, což zajišťuje minimální provozní výdaje.

Obslužné programy

Zakoupením přístroje jste získali také licenci k programu Tarflex, což je jednoduchý grafický nástroj určený pro nastavení a otestování parametrů bufferu v prostředí MS Windows, a také licenci k programu Tarwin, který slouží k bezpečnému přenosu dat z paměti bufferu do počítače.

Instalační balíčky obou programů najdete na přiloženém CD; aktuální verze obou programů jsou k dispozici na internetových stránkách výrobce. V kapitole Instalace této příručky je uveden stručný návod na instalaci a ovládání programů. Detailní popis všech funkcí najdete v podrobném elektronickém manuálu na CD.

Záruční podmínky

 1. Na kompletní dodávku poskytuje výrobce záruku 24 měsíců. Podmínkou vzniku nároku na záruku je řádné vyplnění záručního listu.

 2. Záruka se vztahuje na bezvadný chod přístroje a programů, přičemž bezvadným chodem se rozumí chod v souhlasu s touto dokumentací.

 3. V době záruky se výrobce zavazuje bezplatně odstranit poruchy přístroje nebo programů způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě.

 4. Oprávnění na záruční opravu zaniká v případě, že výrobek je obsluhován v rozporu s obsahem tohoto návodu, nebo byl na přístroji proveden zákrok uživatelem, případně jinou neoprávněnou osobou. Oprávnění na záruční opravu se také nevztahuje na vady, které uživatel způsobil nevhodnou dopravou či umístěním nebo skladováním ve vlhkém, prašném, chemicky agresívním nebo jinak nevhodném prostředí. Dále se oprávnění na záruční opravy nevztahuje na závady vzniklé vniknutím cizích látek do výrobku (voda apod.) a také na závady vzniklé výjimečnou událostí (např. poškození bleskem).

 5. Výrobce neručí za bezvadný chod přístroje v případě, že nejsou dodrženy technické podmínky uvedené v této dokumentaci, nebo je přístroj připojen k zařízení, které není kompatibilní se standardy rozhraní uvedenými v části "Technická specifikace".

 6. Výrobce neručí za bezvadný chod obslužných programů v případě, že jsou provozovány na technice, která není kompatibilní se standardem IBM PC nebo jsou provozovány na jiných operačních systémem než je uvedeno v této dokumentaci.

 7. Prodejce je povinnen řádně vyplnit záruční list v době prodeje výrobku. Neúplný nebo měněný záruční list je neplatný.

 8. Pokud bude zjištěno, že poškození neodpovídá záručním podmínkám, hradí náklady na takovou opravu majitel výrobku.

 9. Výrobce neručí za jakékoliv škody způsobené použitím přístroje nebo programů, pokud byly použity v rozporu s touto dokumentací nebo vznikly následkem předem nedefinované události.

Licenční podmínky

 1. Zakoupením přístroje Tarflex-E získává kupující licenci na použití programů (programového díla) Tarflex a Tarwin. Uživatel se stává majitelem licence dnem zakoupení přístroje. Uživatel přestává být majitelem licence v případě, že o to písemně požádá výrobce.

 2. Instalací programů uživatel vyjadřuje svůj souhlas s plným zněním licenčních a záručních podmínek tak, jak jsou uvedeny v této dokumentaci.

 3. Uživatel je oprávněn používat programy pouze k nastavení a obsluze přístroje Tarflex-E. Použití programů k obsluze jiného zařízení je porušením licenčních podmínek.

 4. Uživatel se zavazuje používat programy tak, aby nedošlo k porušení či ohrožení autorských práv výrobce.

 5. Uživatel smí pořizovat archívní kopie programů a instalačního CD pouze pro potřeby archivace a vytvoření záložních kopií.

 6. Uživatel nesmí poskytnout programy osobě, která není majitelem licence, bezplatně ani za úplatu.

 7. Uživatel nesmí provádět žádné změny do programů ani provádět zpětný překlad programů.

Obsah dodávky

Technické podmínky pro provoz přístroje

POZOR!

Neprovádějte demontáž síťového napáječe. Po jeho otevření by mohlo dojít k dotyku životně nebezpečného napětí!

Přístroj obsahuje vestavěný lithiový článek a NiMH akumulátory. Pro výměnu článků nebo akumulátorů se obraťte na výrobce.

Požadavky na vybavení počítače pro provoz programů

Programy Tarwin a Tarflex vyžadují pro provoz minimálně: