Program Tarflex

Nastavení síťových parametrů bufferu


Síťovými parametry bufferu se rozumí síťová (IP) adresa, maska sítě a IP adresa brány. Tyto parametry jsou dány konfigurací počítačové sítě a měl by je sdělit správce sítě. Pokud není při objednávce dohodnuto jinak, nastavuje výrobce parametry takto: IP adresa 192.168.1.253, maska sítě 255.255.255.0 a adresa brány žádná. Pomocí následujícího postupu můžete tyto parametry změnit.

POZOR!
Jestliže nastavujete buffer mimo Vaši lokální síť, používejte tuto funkci opatrně. Pokud změníte nastavení sítě tak, že buffer nebude s novým nastavením dostupný, nebude možné změnu vrátit jednoduše zpět. V takovém případě je jediným řešením připojit buffer na základě hw adresy na počítači v síti, do které je buffer připojen, a parametry sítě opravit.

  1. V hlavní nabídce funkcí programu Tarflex stiskněte tlačítko Změnit IP adresu a parametry sítě. Otevře se dialogové okno, ve kterém je zobrazena stávající síťová adresa bufferu a tři editační boxy pro zadání nové adresy, masky a brány.

  2. Zadejte nové nastavení sítě a stiskněte tlačítko Uložit. Program provede uložení změn a vrátí se do hlavní nabídky. V případě, že nevyplníte pole Síťová maska, program automaticky doplní standardní masku podle třídy zadané adresy. Pokud se pro spojení mezi počítačem nepoužívá brána, nechte pole IP adresa brány prázdné.

Obrázek 3.4: Dialog pro zadání síťových parametrů bufferu Tarflex-E