Zpracování hovorů

Postup při zpracování tarifních dat


Proces zpracování předpokládá, že data z ústředny se ukládají do vstupního souboru, který má pevně dané umístění (soubor pa20.td v adresáři pbx.a pro ústřednu A, soubor pb20.td v adresáři pbx.b pro ústřednu B atd.). Odtud se textové řádky ve tvaru, v jakém je posílá ústředna, načítají postupně od začátku souboru a teprve po úspěšném uložení do databáze se ze vstupního souboru vymažou. Vstupní soubor funguje jako vyrovnávací paměť mezi přenosovým modulem Tarwin a modulem Zpracuj a představuje také důležitý diagnostický bod.

Zpracování vstupního souboru

Program Zpracuj periodicky hlídá velikost vstupního souboru a je-li delší než 4 byty, zahájí se zpracování nových dat. Ze vstupního souboru se načte balíček dat o pevné délce a postupně se v něm vyhledávají textové řádky. Textový řádek pak vstupuje do funkce, která z něj podle formátu ústředny nastaveného v konfiguraci ústředny získává informace důležité pro tarifikaci a kontroluje, zda odpovídá požadovanému tvaru.

V případě, že by se ve vstupním souboru nashromáždilo velké množství dat, trvalo by jejich zpracování velmi dlouho, protože program by musel neustále kopírovat velké množství dat na disku. Proto se využívá několika odkládacích souborů pa20.001, pa20.002 a pa20.003.

Zpracování hovoru

V okamžiku, kdy jsou k dispozici všechny údaje o hovoru (většina ústředen generuje pro jeden hovor více řádků), vyberou se z nich užitečné informace a na základě konfiguračních tabulek (poboček, linek, svazků, vstupních bodů aj.) se určí vlastnosti hovoru. Podle tarifních sítí a tabulek se určí také umístění volaného a volajícího. Dále se vypočítají odečty, filtry a nakonec se počítá výsledná cena hovoru.

Uložení hovorů do databáze

Po zpracování celého vstupního balíčku se hovory ukládájí do databáze hovorů. Teprve až se úspěšně dokončí ukládání na server, provede se vymazání zpracovaných dat ze vstupního souboru. Tímto postupem se zajišťuje, že se žádná data neztratí.

Průběžný soubor (paprubez.txt)

Průběžný soubor obsahuje posledních 30kB vstupních dat, které již byly zpracovány, včetně těch, které byly označeny jako chybné. Soubor je umístěn v adresáři ústředny a je pojmenován paprubez.txt pro ústřednu A, pbprubez.txt pro ústřednu B atd. Velikost průběžného souboru je pevná.

Textový soubor (patext.txt)

Ukládání dat do textového souboru je standardně vypnuto, funkci lze zapnout v konfiguraci ústředny na záložce Vlastnosti. Do textového souboru se ukládá kopie vstupních dat, které byly zpracovány, včetně těch, které byly označeny jako chybné. Soubor je umístěn v adresáři ústředny a je pojmenován patext.txt pro ústřednu A, pbtext.txt pro ústřednu B atd. Na rozdíl od průběžného souboru se jeho obsah neumazává, proto, pokud je zapnuto jeho vytváření, je nutné jeho velikost občas zkontrolovat, vytvořit jeho zálohu a soubor smazat. Použití této funkce se doporučuje v situaci, kdy se klade zvláštní důraz na spolehlivost programu, nebo při testování. Protože soubor obsahuje přesnou kopii dat posílanou z ústředny, je možné z něj v případě havárie kdykoliv obnovit obsah databáze hovorů.

Soubor s chybnými daty (pachybne.txt)

Řádky, které neodpovídají formátu ústředny a proces zpracování je odmítne, se ukládají do chybového souboru. Soubor je umístěn v adresáři ústředny a je pojmenován pachybne.txt pro ústřednu A, pbchybne.txt pro ústřednu B atd. Za normálního běhu programu by neměl moc narůstat. Pokud do tohoto souboru jdou veškerá vstupní data, pak tvar řádků neodpovídá definici formátu v programu Tardat. Buďto je špatně zvolen formát v konfiguraci ústředny nebo jde o novou verzi firmware ústředny. Data, která byla uložena do chybového souboru, lze znovu zařadit do zpracování pomocí nástroje Zpětné zpracování souboru chybny.txt.