Konfigurace uživatelů

Editace rolí v programu Tardat


Dialog pro nastavení uživatelských účtů se spouští z hlavní nabídky programu Tardat v nabídce Konfigurace položka Uživatelů. Otevře se dialogové okno, které obsahuje dvě záložky; na jedné se edituje tabulka uživatelů, druhá je určena pro editaci rolí.

Záložka Role obsahuje tabulku se seznamem všech rolí definovaných v systému Tardat. Ikonami (viz tabulka 3.9) jsou rozlišeny dva základní typy uživatelů: technici, kteří mají oprávnění vytvářet a editovat další uživatele a běžní uživatelé. V pravé části okna pod tlačítky je uveden počet definovaných rolí / maximální povolený počet. Tlačítkem Editovat se spustí editační dialog pro nastavení parametrů vybrané role, ovládací prvky jsou v okně tématicky rozděleny do dvou stránek:

SymbolVýznam
technik (má oprávnění vytvářet a editovat další uživatele)
běžný uživatel (ostatní)

Tabulka 3.9: Symboly pro rozlišení základních typů rolí

Vlastnosti

Oprávnění

V sekci Oprávnění se nastavují zatržítka povolující a zakazující přístup k funkcím programu. Jednotlivé volby jsou uspořádany přehledně do stromu, který odpovídá položkám v hlavním menu programu. Před každou volbou je ikona, která znázorňuje její stav, viz tabulka 3.10 Změna oprávnění se provádí tlačítky Povolit nebo Zakázat. Povolení nebo zakázání uzlu, který má pod sebou další podvolby, změní stav také všech podvoleb.

Tlačítkem Oprávnění podle se spouští dialog umožňující zkopírovat nastavení oprávnění od jiného uživatele nebo role.

SymbolVýznam
funkce je povolena a jsou-li pod touto volbou zařazeny ještě další volby, jsou všechny také povoleny
funkce je zakázána a jsou-li pod touto volbou zařazeny ještě další možnosti, jsou všechny také zakázány
tato ikona znamená, že pro touto volbou jsou zařazeny ještě další volby a některé z nich jsou povoleny a některé zákázány
indikuje, že tato funkce je zakázána a nelze ji povolit.

Tabulka 3.10: Symboly v okně pro nastavení oprávnění uživatele

Přiřazení uživatelé

Pomocí této sekce lze jednoduchým způsobem přiřadit uživatele do editované role nebo jej naopak vyřadit. Záložka obsahuje dvě tabulky. V levé tabulce je zobrazen seznam přiřazených uživatelů zatímco v pravé tabulce se nachází uživatelé, kteří mají momentálně nastaveno samostatné oprávnění.

Tlačítky se šipkou můžete přemístit vybrané položky z jedné tabulky do druhé. Pomocí tlačítka s ikonou můžete přesunout vybrané uživatele z levé tabulky přímo do jiné role.