Konfigurace uživatelů

Editace uživatelů v programu Tardat


Dialog pro editaci uživatelů se spouští z hlavní nabídky programu Tardat v nabídce Konfigurace položka Uživatelů. Otevře se dialogové okno, které obsahuje dvě záložky; na jedné se edituje tabulka uživatelů, druhá je určena pro editaci rolí.

Záložka Uživatelé obsahuje tabulku se seznamem všech uživatelů definovaných v systému Tardat. Ikonami (viz tabulka 3.6) jsou rozlišeny tři základní typy uživatelů: správce (Uživatel A), technik (má oprávnění vytvářet a editovat další uživatele) a běžný uživatel (ostatní). V pravé části okna pod tlačítky je uveden počet definovaných uživatelů / maximální povolený počet. Tlačítkem Editovat se spustí editační dialog pro nastavení parametrů vybraného uživatele, ovládací prvky jsou v okně tématicky rozděleny do tří stránek:

Symbolvýznam
správce (Uživatel A, stojí vždy nejvýše)
technik (má oprávnění vytvářet a editovat další uživatele)
běžný uživatel (ostatní)

Tabulka 3.6: Symboly pro rozlišení kategorií uživatelů

Vlastnosti

Samostatné oprávnění

Pokud není uživatel zařazen do role, konfiguruje se na další stránce oprávnění editovaného uživatele. Jednotlivé volby jsou uspořádany přehledně do stromu, který odpovídá položkám v hlavním menu programu. Před každou volbou je ikona, která znázorňuje její stav, viz tabulka 3.7 Změna oprávnění se provádí tlačítky Povolit nebo Zakázat. Povolení nebo zakázání uzlu, který má pod sebou další podvolby, změní stav také všech podvoleb.

Tlačítkem Oprávnění podle se spouští dialog umožňující zkopírovat nastavení oprávnění od jiného uživatele nebo role.

Symbolvýznam
funkce je povolena a jsou-li pod touto volbou zařazeny ještě další volby, jsou všechny také povoleny
funkce je zakázána a jsou-li pod touto volbou zařazeny ještě další možnosti, jsou všechny také zakázány
tato ikona znamená, že pro touto volbou jsou zařazeny ještě další volby a některé z nich jsou povoleny a některé zákázány
indikuje, že tato funkce je zakázána a nelze ji povolit.

Tabulka 3.7: Symboly v okně pro nastavení oprávnění uživatele

Kniha přístupů

Na poslední stránce konfiguračního okna uživatele je zobrazen výpis z deníku provedených akcí. Tlačítky v horní části okna lze zapnout nebo vypnout zobrazování událostí z určité kategorie. Záznamy ve výpisu jsou vždy seřazeny podle data tak, že nejčerstvější záznamy jsou vždy nahoře. Ikony v tabulce indikují kategorii, do které událost patří, viz tabulka 3.8

Symbolvýznam
Uživatelé (např. přihlášení a odhlášení)
Přehledy (uložení a mazání přehledů apod.)
Nástroje (archivace, zpětné zpracování, ...)
Konfigrace (změny v konfiguraci programu Tardat)

Tabulka 3.8: Symboly pro rozlišení katerorií v deníku uživatele