Konfigurace ústředen a související tabulky

Ústředny


Základní částí konfigurace je ústředna, která nejčastěji odpovídá jedné pobočkové ústředně uživatele. Z ústředen se v programu zpracovávají tarifní data. Program může zpracovávat tarifní data až od 47 nezávislých ústředen.

Ústředna je v programu Tardat definována záznamem v příslušné tabulce na serveru. V adresáři, ve kterém je nainstalována serverová verze programu Tardat, je vytvořen odpovídající adresář PBX.A pro první ústřednu, PBX.B pro druhou atd. V tomto adresáři se ukládají, vstupní a záložní data, která se týkají dané ústředny.

Aktivní ústředna

Během zpracování se vždy vybere jedna ústředna, která má ve vstupním souboru nová data určená ke zpracování. Taková ústředna se nazývá aktivní, při zpracování je vždy jedna ústředna aktivní - ta, ze které se právě zpracovávají data. Ke všem ostatním ústřednám přistupuje, jako by obsahovaly pouze tabulku přístupových kódů, ostatní tabulky a parametry se ignorují. Až se zpracují nová data jedné ústředny, pokračuje se další ústřednou, ta se prohlásí za aktivní.

Vytvoření a zrušení ústředny

Základní okno konfigurace ústředen obsahuje tabulku definovaných ústředen. V prvním sloupci je označení ústředny, které koresponduje s označením příslušného adresáře (Ústředna A má všechny soubory uloženy v adresáři PBX.A atd.). V druhém sloupci je její jméno a ve třetím sloupci je uveden maximální počet poboček povolený v hardwarovém klíči.

Nová ústředna se zřídí kliknutím na nový řádek a stiskem tlačítka Nová. Ústředna se vymaže tlačítkem Smazat, které po potvrzení uživatelem zruší konfigurační tabulky ústředny a vymaže také celý adresář ústředny. Dialog pro editaci nastavení ústředny se spustí tlačítkem Editovat nebo dvojklikem v příslušném řádku tabulky.

Vlastnosti ústředny

První záložka Vlastnosti obsahuje editační pole pro zadání jména ústředny, informace o formátu vstupních dat (výrobce + typ). Tlačítkem Nastavení formátu se otevře dialog pro změnu formátu. Vlastnosti, které se používají jen výjimečně a do kterých by uživatel neměl zasahovat jsou skyty v dialogu, který se spouští tlačítkem Pro odborníky.

V sekci Soubory jsou umístěny volby, které ovlivňují zacházení se soubory během procesu zpracování nových hovorů. Volba Zápis dat i do záložního souboru text.txt zapíná ukládání zpracovaných řádků také do záložního souboru patext.txt v adresáři ústředny; jeho velikost není nijak omezována.

Formát ústředny

Formát ústředny je soubor parametrů a procedur, které definují tvar vstupních dat a ovlivňují celý proces zpracování hovorů. Tyto volby se nastaví při změně formátu ústředny v editačním okně ústředny a mění se pouze ve výjimečných případech - proto jsou tyto volby umístěny v dialogu Pro odborníky. Každý formát ústředny má jednoznačně přiděleny dva řetězce - výrobce a typ ústředny s případným označení verze firmwaru (release), rozlišení různých variant apod., například Alcatel, 4400 (R1.4)

Při změně formátu lze také nastavit do výchozího stavu tabulky linek, svazků, poboček, zúčtovacích a odchozích kódů, případně lze z databáze odstranit všechny hovory této ústředny. Uživatelské rozhraní umožňuje zvolit, které hodnoty a tabulky budou inicializovány a zda odstranit hovory z databáze.

Nastavení formátu

Dialog pro změnu formátu vstupních řádků ústředny se otevře stiskem tlačítka Nastavení formátu na kartě Vlastnosti editačního okna ústředny. Tento dialog obsahuje výběrové pole se seznamem výrobců (nejprve je nutné zvolit výrobce) a v druhém výběrovém poli jsou zobrazeny všechny podporované formáty zvoleného výrobce.

Zatržítky v dolní části okna se volí, které tabulky se mají po potvrzení okna inicializovat. Volba Časování se týká časových odečtů a filtrů.

Při změně formátu lze také vymazat z hlavní databáze všechny hovory týkající se editované ústředny. Tato funkce se zapíná volbou Vymazat hovory....

Veškeré změny se provedou až po potvrzení okna tlačítkem OK.

Linky

Linky spojují ústřednu s veřejnou telefonní sítí (státní linky) nebo mohou vést do jiných ústředen (příčky) či privátních sítí. Jejich základní vlastností je proto příchozí a odchozí připojení. Ve většině případů se připojení nekonfiguruje přímo u linky, ale až u svazků, které sdružují několik linek se společným připojením.

Linka je identifikována pomocí čísla, které může obsahovat pouze čáslice a je maximálně devítimístné. Zpravidla odpovídá číslování linek ve výstupních řádcích z ústředny, v případech, kde to není možné, se v programu provádí pevně nastavené mapování.

Záložka Linky editačního dialogu ústředny obsahuje tabulku definovaných linek. V prvním sloupci je vždy uvedeno číslo linky a její jméno. Červený křížek u ikony znamená, že je linka utajená. Jména linek nemusí být jednoznačná, protože se k identifikaci používá pouze číslo. V dalších sloupcích jsou zobrazeny odchozí a připojení připojení a další parametry linky.

Nabídka všech funkcí, které lze provádět je dostupná v pop-up nabídce. Program umožňuje editovat několik linek najednou, lze celý seznam linek exportovat do souboru nebo kopírovat či přenášet linky přes zásobník.

V editačním dialogu linky se vždy vyplňuje číslo linky. Pojmenování není povinné a nemusí být ani jednoznačné. Vždy se vyplňuje také připojení, na výběr jsou dvě možnosti. Většinou se linka přiřadí do svazku a připojení se konfiguruje až v konfiguraci svazku nebo může mít linka samostatné připojení. V tom případě se v editačním dialogu zpřístupní další záložka Samostatné připojení pro jeho konfiguraci (je uvedeno dále).

Volba příjem tarifních informací určuje, zda po lince přichází informace, které jsou důležité pro ocenění hovoru. V případě, že je příjem informací zapnut a příjem informací není spolehlivý, je vhodné zapnout také korekci, která zajišťuje, aby hovor byl oceněn i v případě výpadků pulzů. Některé linky (např. ISDN) potřebují jen velmi malý čas na sestavení hovoru - v tomto případě se nastaví zatržítko nepoužívat odečty, které zakáže používání časových odečtů na této lince. Uživatel může nastavit, že konkrétní linka je utajená, v tomto případě veškeré hovory uskutečněné přes tuto linku se v přehledech nezobrazují. Další vlastností linky je příplatek, kterým lze navýšit nebo snížit cenu hovoru o zadaný počet procent (záporná hodnota znamená slevu, kladná příplatek). Vlastností linky je také typ volby (tónová, pulzní, žádná), která se na lince používá. Toto nastavení ovlivňuje u některých ústředen, které do trvání zahrnují i čas na vytáčení čísla, úpravu délky trvání (časový odečet).

Příchozí a odchozí přípojení

Příchozí připojení určuje, odkud po lince jdou příchozí a tranzitní hovory, odchozí připojení se týká odchozích a tranzitních hovorů. Nastavení odchozího směru se skládá z těchto parametrů (příchozí směr je symetrický):

Svazky

Svazek je konfigurační objekt, který definuje společné příchozí a odchozí připojení několika linek. Byl zaveden proto, že na ústředně která má mnoho linek, bývají linky rozděleny na jednu nebo dvě množiny, které vedou ke stejnému poskytovateli (např. pevné linky + jedna GSM brána) a bylo by nepraktické, aby se připojení muselo definovat u každé linky zvlášť.

Příklad:

Linky 1 až 6 jsou sdruženy do svazku Telecom Brno, který má připojení na odchozí i příchozí straně do Veřejné tel. sítě přes vstupní bod Český Telecom, Brno. Linky 6 a 7 mají samostatné připojení do Veřejné tel. sítě přes vstupní bod GSM Eurotel a GSM T-Mobile.

Linka 1  \  
Linka 2  |         
Linka 3  > Svazek Telecom Brno  ( <- Veřejná tel. síť, Český telecom, Brno )
Linka 4  |            ( -> Veřejná tel. síť, Český telecom, Brno )
Linka 5  /
Linka 6 --------------------------> ( -> Veřejná tel. síť, GSM Eurotel ) 
Linka 7 --------------------------> ( -> Veřejná tel. síť, GSM T-Mobile ) 

Každý svazek má své jméno, které musí být v rámci jedné ústředny jednoznačné, uživatel si může nastavit procentuální příplatek a nově také pseudotarifikační konstanty - časové odečty a filtry platné jen pro konkrétní svazek.

Záložka Svazky editačního dialogu ústředny obsahuje v levé části tabulku definovaných svazků linek. V prvním sloupci je uvedeno jméno svazku. V dalších sloupcích je zobrazeno odchozí a připojení připojení. Všechny funkce jsou dostupné v pop-up nabídce, seznam poboček lze exportovat do souboru. Pobočky je možné kopírovat nebo přenášet přes zásobník.

Editační dialog svazku obsahuje především nastavení odchozího a příchozího připojení a také jméno svazku, které musí být vyplněno a musí být jedinečné.

Další vlastnosti svazku se používají jen málo a jsou umístěny na kartě Vlastnosti. Sekce odečty a filtry slouží k nastavení speciálních časových odečtů a filtrů (používá se například u ISDN linek nebo GSM bran). Jestliže je aktivní volba Podle ústředny, pak pro hovory na tomto svazku platí časové konstanty uvedené v okně Pro odborníky (popsáno výše). Nastaví-li se jako aktivní volba Vlastní, pak se v okně objeví tabulka pro zadání odečtů a filtrů. Hodnoty jsou rozděleny podle tarifních oblastí a uvádí se vždy v sekundách. Tlačítko Standardní... nastaví všechny proměnné odečtů a filtrů na hodnoty přednastavené v programu.

Pobočky

Tabulka poboček definuje připojené účastníky (vnitřní linky) jejich očíslování a některé parametry ovlivňující zpracování a oceněnění hovoru. Maximální velikost tabulky je omezena kategorií uloženou v hardwarovém klíči. Pobočky jsou jednoznačně identifikovány pomocí čísel (nezávisle pro každou ústřednu), Tardat umožňuje zpracovat maximálně devítimístná čísla.

Pro každou pobočku je možné definovat také procentuální příplatek k ceně hovorů a způsob maskování telefonních čísel (viz dále). Pobočka může být utajená - hovory na této pobočce nebudou v přehledech zobrazovány.

Tabulka poboček se nastavuje na záložce pobočky v editačním okně ústředny. Tabulka obsahuje seznam všech definovaných poboček. V prvním sloupci je uvedeno vždy číslo pobočky a její jméno, v dalších sloupcích je přehled vlastností. U utajených poboček je v ikoně zobrazen červený křížek. Program umožňuje editovat několik poboček najednou. Všechny funkce jsou dostupné v pop-up nabídce, seznam poboček lze exportovat do souboru. Pobočky je možné kopírovat nebo přenášet přes zásobník.

Editační dialog pobočky obsahuje pole pro vložení čísla pobočky, které je povinné. Pole jméno nemusí být vyplněno.

Autorizační kódy

Některé typy ústředen umožňují použití tzv. autorizačních kódů. Je to maximálně 10 znaků dlouhá kombinace čísel a znaků (0123456789ABCD#*), která se vytáčí před vytáčením čísla volaného účastníka. Řeší se tím například osobní telefonní účty zaměstnanců pro soukromé hovory tak, aby bylo možné použít pro soukromý hovor libovolného telefonního přístroje. V tomto případě se každému zaměstnanci zřídí v programu Tardat tzv. virtuální pobočka a v její konfiguraci se vyplní položka autorizační kód. V přehledech se potom rozlišuje fyzický zdroj (identifikace konkrétního telefonního přístroje) a logický zdroj (identifikace zaměstnance). U hovorů bez a.k. je logický zdroj shodný s číslem fyzického zdroje.

Protože jsou virtuální pobočky umístěny v tabulce poboček ústředny, je nutné při výběru kategorie programu počítat i s dostatečnou rezervou pro autorizační kódy.

Zúčtovací kódy

Zúčtovací kód je maximálně 16 znaků dlouhá kombinace čísel a znaků (0123456789ABCD#*). Má podobnou funkci jako autorizační kódy, ale nemění číslo logické pobočky a navíc nespotřebovává zdroje v klíči, protože nezabírá místo v tabulce poboček.

Každý hovor se ve zpracování přiřadí právě jednomu zúčtovacímu kódu. Nemá-li hovor přiřazen žádný zúčtovací kód nebo se zadaný takový kód nenachází v tabulce a nelze jej autodetekovat, přiřadí se hovor k položce "Nezadán". To je speciální položka tabulky, která je vždy na prvním místě a nelze ji smazat.

Zúčtovací kódy slouží například k vyúčtování telefonních hovorů spojených s určitým zákazníkem nebo zakázkou. V přehledech lze zobrazit pouze hovory pro vybrané položky nebo vytvořit souhrnný nebo detailní přehled rozdělený po jednotlivých položkách.

Zúčtovací kód má vlastnosti podobné pobočce: procentuální příplatek k ceně hovoru a způsob maskování čísla. Nastavení zatržítka "Zobrazený jako 1. ZK" způsobí, že hovory pro tento zúčtovací kód budou v přehledu zařazeny pod položku "Nezadán".

Tabulka zúčtovacích kódů se nastavuje na záložce Zúčtovací kódy v editačním okně ústředny. Tato záložka je přístupná pouze u vybraných typů ústředen, které tuto funkci podporují. Je-li v ikoně zobrazen červený křížek, znamená to, že u daného kódu je zatržena volba Zobrazit jako 1. ZK (hovory budou v přehledu zobrazeny pod kódem "Nezadán"). Program umožňuje editovat vlastnosti nekolika řádků najednou. Veškeré funkce jsou dostupné v pop-up nabídce, je možné kopírovat nebo přenášet řádky přes zásobník.

V editačním okně kódu musí být vyplněno alespoň pole Kód. Zadání jména není povinné. Výjimkou je speciální kód Nezadán, který stojí v tabulce vždy na prvním místě, jeho kód je vždy prázdný a jméno Nezadán nelze měnit.

Uživatelské kódy

Uživatelský kód je maximálně 2 znaky dlouhá kombinace čísel a znaků (0123456789ABCD#*). Význam tohoto pole závisí na použitém formátu ústředny. Při importu hovorů ze souboru CSV rozlišují telefonní hovory a textové zprávy.

Každý hovor se ve zpracování přiřadí právě jednomu uživatelskému kódu. Nemá-li hovor přiřazen žádný uživatelský kód nebo se zadaný takový kód nenachází v tabulce a nelze jej autodetekovat, přiřadí se hovor k položce "Nezadán". To je speciální položka tabulky, která je vždy na prvním místě a nelze ji smazat.

Uživatelský kód má vlastnosti podobné zúčtovacímu kódu: procentuální příplatek k ceně hovoru a způsob maskování čísla. Nastavení zatržítka "Zobrazený jako 1. UK" způsobí, že hovory pro tento uživatelský kód budou v přehledu zařazeny pod položku "Nezadán".

Tabulka uživatelských kódů se nastavuje na záložce Uživatelské kódy v editačním okně ústředny. Je-li v ikoně zobrazen červený křížek, znamená to, že u daného kódu je zatržena volba Zobrazit jako 1. UK (hovory budou v přehledu zobrazeny pod kódem "Nezadán"). Program umožňuje editovat vlastnosti nekolika řádků najednou. Veškeré funkce jsou dostupné v pop-up nabídce, je možné kopírovat nebo přenášet řádky přes zásobník.

V editačním okně kódu musí být vyplněno alespoň pole Kód. Zadání jména není povinné. Výjimkou je speciální kód Nezadán, který stojí v tabulce vždy na prvním místě, jeho kód je vždy prázdný a jméno Nezadán nelze měnit.

Přístupové (odchozí) kódy z ústředny

Tabulka přístupových kódů se používá pro rozlišení směru u hovorů na základě telefonního čísla volajícího nebo volaného předané z ústředny nebo pro úpravu čísla před vstupem do tarifní sítě. Mohou také popisovat chování směrovače, který rozděluje hovory k provozovatelům na základě telefonního čísla.

Tabulka se používá zpravidla u ústředen Kapsch, které dávají před volaným číslem několikamístné předčíslí, které je nutné z čísla odstranit ještě před vstupem do tarifní sítě, aby mohl být hovor správně oceněn.

Pořadí jednotlivých záznamů v této tabulce nerozhoduje, vždy se hledá nejdelší shoda. Speciální znak otazník zastupuje libovolnou číslici. Do tabulky se zpravidla přidává jeden řádek, jehož kód je jen otazník. Tento řádek definuje připojení pro hovory, jejich telefonní číslo nesouhlasí s žádným jiným řádkem.

Vlastností přístupového kódu je na rozdíl od linek pouze jediný směr, který platí pro příchozí i odchozí hovory. U příchozích hovorů bývá číslo volajícího předáváno bez dalších předčíslí, takže se příchozí připojení u svazků definuje přímo do tarifní sítě pro zjištění umístění volajícího a až na výjimky se cena příchozích hovorů v přehledech vůbec nezobrazuje. Pro jednotlivé kódy lze také definovat procentuální příplatek nebo slevu, to umožňuje například definovat slevu pouze na mezinárodní hovory nebo příplatek na konkrétní telefonní čísla apod.

V editačním dialogu se vždy nastavuje přístupový kód, počet číslic, které se mají odebrat z telefonního čísla při průchodu, případně číslo, které se při průchodu vloží na začátek telefonního čísla (např. volba operátora). V dolní části okna se konfiguruje připojení, které platí v odchozím i příchozím směru.

Autodetekce

U větších ústředen by bylo značně nepraktické, kdyby uživatel musel nastavit ručně v konfiguraci Tardatu po instalaci kompletní tabulku poboček a linek. Proces autodetekce umožňuje tuto činnost automatizovat z dat dostupných ve vstupních řádcích z ústředny. Autodetekce je tedy proces samočinné změny konfigurace Tardatu bez zásahu uživatele, nejčastěji se provádí během zpracování.

Pro nastavení vlastností nově vzniklého objektu platí následující konvence: Je-li tabulka, kam má být nový objekt zařazen neprázdná, zkopírují se do nového objektu vlastnosti první položky. Má-li tabulka speciální prvek, který stojí na prvním místě (zúčtovací nebo uživatelský kód "Nezadán"), zkopírují se vlastnosti následující položky. V případě, že je tabulka prázdná, nastaví se vlastnosti podle parametrů přednastavených v programu od výrobce.

Doporučený postup je proto takový, že se vytvoří neexistující linka (např. číslo 0) jako vzor a zařadí se na první místo. Autodetekce potom kopíruje vlastnosti této pobočky. Protože na tuto pobočku nechodí žádné hovory, není v přehledech vidět.

V současné verzi se autodetekce týká těchto typů objektů: poboček, linek, zúčtovacích kódů, uživatelských kódů a skupin poboček.

V některých případech dává ústředna v řádcích i informace o jméně pobočky nebo zúčtovacího kódu. Je proto výhodné automaticky umožnit změnu konfigurace Tardatu podle těchto informací. Ve vlastnostech formátu lze tuto funkci nastavit ve třech úrovních:

Některé velké ústředny (Alcatel 4400) umožňují také ve své vlastní konfiguraci rozdělení poboček do skupin (nákladových středisek) a dávají odpovídající informaci ve výstupním řádku. Tardat pak umožňuje automaticky přizpůsobit zařazení poboček do skupin podle konfigurace ústředny. V tomto případě je nutné zajistit, aby v případě, že dojde k přesunutí pobočky, byly hovory v přehledu správně vyúčtovány - hovory provedené před změnou konfigurace musí být uvedeny pod původní skupinou, ostatní hovory pod novou skupinou. V případě, že je pole se skupinou prázdné, přesune se pobočka i hovor do speciální skupiny "Ostatní pobočky".

Příplatky

Program Tardat umožňuje připočítat k hovorům na určité pobočce procentuální příplatek v rozsahu -100% (hovor je zdarma) až +1947% (hovor má více než dvacetinásobnou cenu). V současné verzi lze definovat příplatek pro většinu konfiguračních objektů. Jednotlivé procentuální příplatky se vždy sčítají.

Příklad:

Jestliže hovor byl veden z pobočky 100, která má definován příplatek 5% a která patří do skupiny Servis s příplatkem 10%, do linky 11, která má příplatek -7%, pak k ceně hovoru se po tarifikaci připočítá 5+10-7 = 8% z vypočtené ceny.

Maskování

V případech, kdy uživatel nechce, aby v přehledu bylo vidět celé telefonní číslo, například z důvodu možností zneužití osobních informací, je možné určitou část telefonního čísla zamaskovat. Tabulka, která rozhoduje o maskování telefonního čísla se nastavuje v dialogu Pro odborníky, může to být buď tabulka poboček, zúčtovacích, uživatelských nebo přístupových kódů. Na jedné ústředně lze maskovat telefonní čísla pouze na základě jedné tabulky.

Například, je-li nastaveno maskování podle zúčtovacích kódu, pak v editačním dialogu zúčtovacích kódů je povolena položka maskování, která určuje způsob maskování:

Pro odborníky

Parametry ústředny, které až na výjimečné případy není nutné měnit jsou umístěny ve zvláštním dialogu, který je přístupný pod tlačítkem Pro odborníky na záložce Vlastnosti editačního okna ústředny. Tyto volby se nastaví podle konstant v programu automaticky při změně formátu ústředny. V následující tabulce je uveden přehled parametrů:

VolbaVýznam
Příchozí hovory Ústředna předává údaje o příchozích hovorech
Tranzitní hovory Ústředna předává údaje o tranzitních hovorech
Vnitřní hovory Ústředna předává údaje o vnitřních hovorech
Autodetekce linek, poboček, skupin, ... Povolení automatické přidávání položek do tabulky linek, poboček, skupin, atd. podle předaných informací v tarifních datech.
Přesouvání poboček mezi skupinami Povolení změny zařazení pobočky do skupiny podle předaného kódu
Přebírání jmen Nastavuje režim funkce, která mění jména poboček a zúčtovacích kódů podle údajů předaných v řádku
Hlídání Nastavuje funkci "Hlídání" - viz kapitola věnovaná zpracování
V trvání je volba čísla Z trvání hovoru je nutné odečíst také čas pro volbu čísla - v tom případě je nutné u linek nastavit správný typ volby čísla (tónová, pulzní)
Čas je při zahájení hovoru Zapnuto = ústředna předává čas zahájení hovoru, vypnuto = ústředna předává čas ukončení hovoru
Trvnání od 1. inf. jedn. Ústředna nuluje počítadlo trvání hovoru při příchodu prvního pulzu
Odečty a filtry Časové konstanty pro pseudotarifikaci, pro jednotlivé tarifní oblasti, globálně pro celou ústřednu.
Import záznamů Na této záložce se konfigurují formáty pro import záznamů o hovorech ze souboru CSV.