Program Tardat

Formáty vstupních souborů


Každý formát souboru má svou hlavičku, ve které se specifikují názvy sloupců. Ty určují, do které proměnné data v daném sloupci patří. Vždy je nutné dodržet pojmenování sloupců, které je specifikováno v tabulce 3. Důležité je také pořadí sloupců.

Klíč

V každém formátu je určena jedna položka, která slouží jako klíč (bývá to první sloupec). Musí být vždy vyplněná. Při importu se podle klíče vyhledává mezi stávajícími položkami ta, jejíž hodnota klíče se shoduje s hodnotou uvedenou v souboru. Pokud taková položka existuje, opraví se podle dat ze souboru její vlastnosti. V opačném případě se vytvoří položka nová.

Příklad:

Jestliže v interním seznamu existují tyto položky:
  MASKA     JMÉNO    
  0541414141   Petr Novák
  0223232323   Libor Novotný
  
a vstupní soubor má tvar (JMÉNO je klíč):
  JMÉNO     MASKA
  Libor Novotný 666
  Fax      999
  
pak po importu konfigurace se tabulka změní na:
  0541414141   Petr Novák
  666      Libor Novotný
  999      Fax
  
Má-li vstupní soubor tvar (MASKA je klíč): 
  MASKA     JMÉNO
  0541414141   Libor Novotný
  999      Fax
  
pak výsledná tabulka bude vypadat takto: 
  0541414141   Libor Novotný
  0223232323   Libor Novotný
  999      Fax

Formát DBF

Většina programů, které pracují s tabulkami dat, umožňuje zapsat nebo načíst data v tomto formátu. Z tohoto důvodu toto rozhraní umožňuje propojení s celou řadou programových produktů. Filtr je upraven tak, aby zpracoval i soubory neodpovídající přesně specifikaci formátu.

Protože soubor neobsahuje žádné informace o tom, jaký druh dat se v něm nachází, při importu se program zeptá, kam je mají data ze souboru uložit.

V uživatelském rozhraní je také možné nastavit použité kódovaní českých znaků, výběrem ze tří možností: kódová stránka 1250 (Windows), 859 (DOS) nebo kódování bří. Kamenických.

Formát CSV

Toto je jednoduché textové rozhraní. Výhodou tohoto formátu je, že je editovatelný běžným textovým editorem a snadno se programuje.

Jednotlivé věty databáze tvoří textové řádky, oddělené dvojicí znaků CR (13) a LF (10) nebo jen jedním znakem LF (10). Sloupce jsou navzájem odděleny středníkem. Je-li potřeba uložit do buňky znak středník, celý řetězec se uzavře do úvozovek nebo apostrofů. V případě, že je řetězec uzavřen v úvozovkách, pak znak úvozovky se zapisuje jako dvě bezprostředně následující úvozovky. Stejné pravidlo platí v případě apostrofů.

Reálná čísla zapisují se s desetinnou tečkou, logické hodnoty se zapisují ANO, A, TRUE, T pro "ano" a NE, N, FALSE, F pro "ne". Na velikosti písmen nezáleží.

Příklad:

tvar souboru ve formátu CSV pro import interního seznamu:

JMENO;MASKA;ZOBRAZIT;POZNAMKA
Tartek;43240402;T;Tartek pevná
"Libor Novotný";1234567;F;Libor pevná
"""Petr"" Novák";7654321;T;mobil

Program Tardat vyžaduje, aby v prvním řádku byla hlavička s názvy sloupců. Jejich pojmenování musí odpovídat specifikaci uvedené v následující tabulce.

Specifikace sloupců tabulek

Tabulka položek interního seznamu
Jméno Význam Poznámky
MASKA Maska telefonního čísla. Zapisuje se stejně jako v editačním okně uživatelského prostředí programu Tardat. povinná, klíč
JMENO Jméno položky, které je možné uvádět v přehledu jako Detailní umístění. klíč
ZOBRAZIT Logická hodnota. Je-li nastavena na Ano, zobrazuje se jméno položky v přehledu.  
POZNAMKA Libovolný text  
CISLO Identifikační číslo - libovolné číslo od 0 do 65535, musí být jedinečné. Číslo 0 je vyhraženo pro položku "Ostatní čísla" (speciální položka, do které patří všechna telefonní čísla nevyhovující maskám ostatních položek). klíč
Tabulka skupin poboček
Jméno Význam Poznámky
JMENO Jméno skupiny klíč, povinná
JMENO_FIRMY nebo FIRMA Jméno firmy uváděné na faktuře klíč
ADRESA Adresa firmy (ulice + orient. číslo)  
MESTO Město  
PSC Poštovní směrovací číslo  
ICO IČO  
DIC DIČ  
BANK_SPOJ Bankovní spojení  
POZNAMKA Libovolný text  
CISLO Identifikační číslo - libovolné číslo od 0 do 65535, musí být jedinečné. Číslo 0 je vyhraženo pro položku "Ostatní pobočky" (speciální položka, do které patří všechny pobočky nezařazené do jiné skupiny). klíč
Tabulka poboček ústředny
Jméno Význam Poznámky
CISLO Číslo pobočky v rozsahu 0 až 999999, musí být jedinečné. klíč, povinná
JMENO Jméno pobočky, libovolný text klíč
SKUPINA Identifikační číslo skupiny, do které pobočka patří Uvádí se buď SKUPINA nebo JMEN_SKUP
JMEN_SKUP Jméno skupiny, do které pobočka patří. Uvádí se buď SKUPINA nebo JMEN_SKUP
UTAJENI Logická hodnota. Je-li Ano, pak hovory na této pobočce se v přehledech neuvádějí.  
PRIPL_PODLE Logická hodnota. Je-li Ano, pak příplatek pro hovory na této pobočce se počítá podle tabulky zúčtovacích kódů.  
PRIPL_PROC Výše příplatku v procentech. Rozsah hodnot od -100 do +1023 %.  
MASK_PODLE Logická hodnota. Je-li Ano, pak maskování tel. č. pro hovory na této pobočce se určuje podle tabulky zúčtovacích kódů.  
MASK_PROC Typ maskování telefonních čísel. 0=Nemaskovat, 1=Zbytek; 2=Zbytek, max. 4; 3=vždy 1 místo; 4=vždy 2 místa; ... 8=vždy 6 míst  
AUTH_KOD Autorizační kód - řetězec znaků 0-9ABCD max. délky 10 znaků  
POZNAMKA Libovolný text  
Tabulka zúčtovacích kódů ústředny
Jméno Význam Poznámky
KOD Zúčtovací kód, řetězec znaků 0-9ABCD*#, maximálně 16 znaků, musí být jedinečný. klíč, povinná
JMENO Jméno zúčtovacího kódu, libovolný text klíč
PRIPL_PROC Výše příplatku v procentech. Rozsah hodnot od -100 do +1023 %.  
MASK_PROC Typ maskování telefonních čísel. 0=Nemaskovat, 1=Zbytek; 2=Zbytek, max. 4; 3=vždy 1 místo; 4=vždy 2 místa; ... 8=vždy 6 míst  
POZNAMKA Libovolný text