Přehledy hovorů

Nastavení požadovaných vlastností přehledu


Změnu vlastností otevřeného přehledu lze provést několika způsoby. Nejčastěji používané funkce jsou přístupné na horním panelu v okně přehledu. Ostatní volby se spouští položkami v nabídce Vlastnosti, které otevírají dialog pro nastavení přehledu. Volby v dialogu jsou přehledně rozděleny do několika záložek.

Přehled

Na této záložce se nastavují základní vlastnosti přehledu.

Třídění a řazení

Na této záložce se nastavuje třídění hovorů do bloků a speciální řazení hovorů

Filtr

Na této záložce je zobrazeno nastavení filtru v přehledné tabulce. Řádky tabulky odpovídají jednotlivým položkám filtru, mezi všemi položkami platí vždy logický součin (hovor musí splňovat všechny podmínky, aby byl v přehledu zobrazen). V pravém sloupci je uvedena vlastnost hovoru, které se položka filtru týká a v pravém sloupci je zobrazeno aktuální nastavení filtru. Je-li v pravém sloupci prázdé políčko, položka filtru není nastavena, tzn. podle této vlastnosti se nebude filtrovat. Políčka s šedým podkladem jsou nepřístupná (zakázaná v pravidlech práce s filtrem). Přejíždíte-li myší přes jednotlivé názvy, zobrazuje se k nim ve stavovém řádku okna Filtr krátký popis.

Editační dialog pro nastavení položky filtru spustíte dvojklikem myši na odpovídajícím řádku tabulky, klávesou Enter nebo tlačítkem Editovat. Obsah dialogu závisí na zvolené položce filtru, nahoře vlevo je vždy "hlavní" zatržítko, které aktivuje položku filtru. Otevřením dialogu se položka filtru vždy automaticky nastaví na aktivní.

Chcete-li některou z položek filtru zrušit, klikněte myší na odpovídající řádek v tabulce a stiskněte tlačítko Zrušit filtr nebo klávesu Delete. Můžete také zrušit všechny zadané filtry stiskem tlačítka Zrušit filtry.

Zobrazené údaje

Tato záložka slouží pro výběr sloupců, které mají být v přehledu zobrazeny (například den, čas, telefonní číslo, cena, ...). Tabulka obsahuje seznam všech dostupných údajů, které mohou být v daném typu přehledu zobrazeny, jiné sloupce se nabízí pro detailní a pro souhrnné přehledy. Sloupce, které budou v přehledu zobrazeny, mají políčko zaškrtnuté; stav zatržítka lze měnit kliknutím myši nebo Mezerníkem. Tlačítkem Standardní výběr se nastaví nejběžnější výběr položek podle přednastavených hodnot v programu, tlačítkem Zrušit výběr se zruší všechna zatržítka v tabulce.

Vybranou položku je navíc možno přejmenovat (zadat nebo změnit uživatelský název sloupce) - editační dialog pro zadání nového jména se vyvolá dvojklikem na příslušné položce nebo klávesou Enter. Tento nový název pak bude zobrazen v záhlaví tabulek v přehledu.

Texty, mřížka

Volby na této záložce ovlivňují vzhled přehledu. Tlačítko Standardní nastaví všechny volby na výchozí hodnoty přednastavené od výrobce programu.

Pravidla

Pravidla práce s filtrem určují, které položky filtru je povoleno měnit, zatímco pravidla práce s přehledem definují oprávnění ke změně nastavení přehledu. Přístup k důležitým funkcím v přehledu se nastavuje v oprávnění v konfiguraci uživalele. Tlačítkem Standardní nastavíte pravidla na "plný přístup".

Další možnosti

Na této záložce se nastavují další málo používané volby. Tlačítkem Standardní je nastavíte na hodnoty přednastavené v programu od výrobce.

Společná nastavení přehledů

Volby v tomto okně jsou uloženy v uživatelském profilu a proto jsou společné pro všechny přehledy.

Uživatelské názvy sloupců

Toto samostatné dialogové okno je určeno pro zadavání uživatelského pojmenování sloupců v přehledech. Tabulka obsahuje tři sloupce: v prvním sloupci je zobrazen standardní název (pevný přednastavený od výrobce). Ve druhém je uveden typ přehledu a pro který řádek platí (Pozor: sloupec Cena v detailním přehledu a v souhrnném přehledu jsou v programu dva různé údaje!). Třetí sloupec je vyhrazen pro uživatelské názvy. Je-li v něm prázdný řetězec, pak se v přehledu zobrazuje vždy standardní název.

Změna uživatelského názvu se provede kliknutím myši na příslušné políčko a na klávesnici se napíše nový název sloupce. Text lze vymazat klávesou Delete. Tlačítko Standardní pod tabulkou vymaže všechny zadané uživatelské názvy.