Přehledy hovorů

Nástroje v okně přehledů


Otevření přehledu

Tato funkce umožňuje načíst uložený přehled aniž by bylo nutné zavírat okno přehledu. Lze také načíst přehled ze složky podřízených uživatelů. Tabulka obsahuje seznam přehledů ve složce vybraného uživatele pod čarou jsou uvedeny veřejně dostupné přehledy. Přepnutí do složky jiného uživatele se provádí pomocí výběrového pole Uživatel.

Uložení přehledu

Funkce Uložit přepíše aktuální nastavení otevřeného přehledu (do stejné složky a pod stejným názvem), pro tuto funkci musí mít uživatel oprávnění Ukládání vlastních přehledů. K uložení přehledu do jiné složky nebo pod jiným názvem je určena funkce Uložit jako - otevře se dialogové okno s polem pro výběr uživatele a editačním polem pro zadání nového jména přehledu. Přehled můžete také uložit do zvláštní složky tzv. veřejně dostupných přehledů. Takové přehledy mohou otevírat všichni uživatelé. Pozor -- přepsaný není možné obnovit zpět.

V případě, že uložíte přehled do složky jiného uživatele, ten nebude moci změnit nastavení Pravidel.

Smazání přehledu

Pro tuto funkci musí mít uživatel nastaveno oprávnění Ukládání vlastních přehledů. Dialog Smazání přehledu umožňuje smazání dříve uloženého uživatelského přehledu. V tabulce jsou přehledy příslušející do aktuální složky, pod čarou jsou uvedeny veřejně dostupné přehledy. Pozor -- Vymazané přehledy není možné obnovit!

Přehled určený ke smazání se označí a stiskne se tlačítko Smazat. Dialog se zavře až stiskem tlačítka Storno. Přepnutí do složky jiného uživatele se provádí pomocí výběrového pole Uživatel.

Průvodce nastavením programu

Cílem této části programu je nabídnout uživateli co nejjednodušší nástroj pro nastavení vlastností přehledu; byla vybrána pouze omezená množina nejčastěji používaných voleb, které lze pomocí tohoto nástroje nastavit. Uživatelské rozhraní je řešeno formou několika dialogů. U každé otázky je nabídnuto několik odpovědí nebo je uživatel požádán o zatrhnutí ze seznamu položek apod. Na každé straně je v levé části okna stručná nápověda.

Funkce se spouští z tlačítkového panelu nebo položkou Průvodce nastavením v nabídce Vlastnosti. V současné době je možné pomocí průvodce nastavit tyto parametry:

Informace o hovoru

Tento nástroj umožňuje zobrazit v textové podobě kompletní údaje o vybraném hovoru (u detailního přehledu) nebo o skupině hovorů (u souhrnného přehledu). Informace jsou v okně rozděleny do několika odstavců.

Postup:

 1. V okně přehledu v základním režimu nastavte kurzor na řádek, o kterém chcete získat detailní informace,
 2. Dvojklikem nebo z nabídky Funkce otevřete nástroj Informace o hovoru.
 3. Obsah okna můžete zkopírovat do schránky (clipboardu) pro přenesení do jiného programu stiskem tlačítka Zkopírovat nebo klávesou Ctrl+C.
 4. Dialogové okno zavřete tlačítkem Zavřít.

Vložení hovoru

Tento nástroj umožňuje vložit nový hovor do databáze. Spouští se položkou Vložit hovor z nabídky Funkce. V dialogovém okně uživatel zadá parametry hovoru, které jsou přehledně rozděleny do několika stránek, které se přepínají tlačítky Pokračovat a Zpět. Na poslední stránce program zobrazí okno s detailními informacemi o vkládaném hovoru včetně umístění a ceny. Po potvrzení tlačítkem Uložit se nový hovor vloží do databáze.

POZOR!

Editace hovoru

Tento nástroj umožňuje změnit parametry vybraného hovoru. Spouští se položkou Editovat hovor z nabídky Funkce. V dialogovém okně uživatel změní parametry hovoru, které jsou přehledně rozděleny do několika stránek, které se přepínají tlačítky Pokračovat a Zpět. Na poslední stránce program zobrazí okno s detailními informacemi o hovoru. Uživatel může tlačítkem Uložit potvrdit změny a zapsat hovor do databáze nebo tlačítkem Storno ukončit editační dialog bez uložení změn.

POZOR!

Vymazání hovoru

Pomocí funkce Vymazání hovoru můžete vymazat vybraný hovor z databáze. Tento nástroj se spouští z nabídky Funkce, v dialogovém okně se zobrazí informace o vybraném hovoru, stiskem tlačítka Vymazat se hovor v databázi označí jako vymazaný (skutečné zrušení hovoru se provádí při manipulacích z databází - přepracování, archivace, výmaz duplicit). Dokud se neprovede obnovení přehledu, u vymazaného hovoru se vypisuje ve všech řádcích tabulky text "vymazán".

POZOR!

Postup:

 1. V okně přehledu v základním režimu vytvořte detailní přehled
 2. Nastavte kurzor na hovor, který chcete vymazat.
 3. Z nabídky Funkce vyberte položku Vymazat hovor.
 4. V dialogovém okně zkontrolujte, že zobrazené údaje odpovídají hovoru, který chcete vymazat (v případě že neodpovídají, proveďte obnovení přehledu a postup opakujte).
 5. Akci potvrďte tlačítkem Vymazat.
 6. Potřebujete-li vymazat více hovorů, opakujte body 2-5.
 7. Obnovte přehled (Ctrl+R).

Přepočet podle účtu

Při tarifikaci mohou vzniknout nepřesnosti při výpočtu cen hovorů. Tato funkce umožňuje upravit ceny hovorů tak, aby celková provolaná částka, kterou ukazuje program Tardat byla shodná s částkou, kterou za stejné období naúčtoval provozovatel.

Každý hovor má v databázi uloženy dvě ceny (přepočítaná a nepřepočítaná). Po zpracování nebo přepracování hovoru jsou obě ceny shodné, provedením přepočtu se vždy změní pouze cena přepočtená, jako výchozí částka při výpočtu se používá vždy cena nepřepočítaná. V přehledu se ve sloupcích Cena, Cena bez DPH, atd. zobrazuje vždy přepočítaná cena, původní nepřepočítaná částka se zobrazuje ve speciálním sloupci Cena nepřepočítaná. Protože obě ceny jsou součástí parametrů hovoru, ukládají se přepočtené ceny také do archívu. Zrušení přepočtu (tj. nastavení cen hovorů na nepřepočítané ceny) se provede přepočítaním s koeficientem 1,0.

Do přepočtu se zahrnují vždy pouze hovory, které jsou zobrazeny v aktuálním přehledu. Proto je nutné nejprve správně nastavit filtr hovorů tak, aby přehled obsahoval jen hovory v příslušném účetním období na odpovídající lince atd.

Protože se ceny hovorů zaokrouhlují vždy na haléře, po navýšení nebo snížení cen hovorů a zaokrouhlení, nemusí výsledná částka přesně souhlasit se zadanou požadovanou cenou. Program proto volitelně provede přesné vyrovnání - pokud se po provedení přepočtu zjistí rozdíl oproti požadované částce, vybere se náhodně několik hovorů, kterým se sníží nebo zvýší cena o 1 haléř. Vyrovnání lze provést pouze na cenu s DPH.

Postup - přepočítání hovorů za období od 10.7.2003 do 9.8.2003 včetně, které byly vedeny přes linku 1. Výsledná částka má být 321.00 Kč včetně DPH přesně:

 1. Otevřete si detailní nerozdělený přehled.

 2. V ovládacím panelu klikněte na tlačítko filtr. Nastavte filtr tak, aby v přehledu byly zobrazeny jen hovory, které mají být do přepočtu zahrnuty, v tomto případě Datum a čas: 10.7.2003 až 9.8.2003, Linky: 1, Typ hovoru: odchozí a tranzitní.

 3. Tlačítkem OK zavřete okno, a pokud se přehled neobnovuje automaticky, spusťte vytvoření přehledu tlačítkem Obnov (nebo Start).

 4. Z nabídky funkce vyberte položku Přepočítat podle účtu. Otevře se dialogové okno nástroje, v jeho horní části okna je zobrazena celková cena hovorů vypočítaná podle sazebníků v programu.

 5. V dolní části editačního políčka zadejte požadovanou částku s DPH - 321.00. Můžete také přímo zadat požadovaný koeficient (např.: 2,0 = dvojnásobné ceny). Jednotky (Kč) nemusíte uvádět. Volba Vyrovnat přesně... by měla zůstat zatržená.

 6. Stiskněte tlačítko Přepočítat. Nyní se zahájí přepočet hovorů. Po jeho skončení se v dialogovém okně zobrazí zpráva o počtu změněných hovorů.

 7. Dialog zavřete tlačítkem Zavřít.