Přehledy hovorů

Tisk faktury


Tento nástroj umožňuje vytisknout fakturu za telefonní provoz (např. firmě v nájmu). Než spustíte tuto funkci, musíte mít přehled řádně filtrován, tak aby obsahoval jen hovory za příslušné fakturační období a pouze hovory na pobočkách případně skupinách poboček, které mají být do výsledné částky na faktuře započítány.

Výběrem položky Tisk faktury z nabídky Přehled se pracovní plocha okna přehledu přepne do režimu náhledu na fakturu a změní se také obsah horního ovládacího panelu, který bude obsahovat tlačítka pro tisk a vstup do dialogového okna pro nastavení faktury.

Nastavení faktury

Tlačítko Nastavení na horním ovládacím panelu se otevírá konfigurační okno, ve kterém lze změnit parametry faktury, které jsou přehledně rozděleny do tří záložek.

Vlastnosti

Dodavatel

Do editačních polích se vyplňují údaje o dodavateli (tj. osobě, která fakturu vystavuje).

Poznámka:
Pole Ostatní údaje je určeno pro údaj o tom, kde je osoba zapsána v obchodím rejstříku (zapsán u ...).

Odběratelé

V horním výběrovém poli se vybere odběratel, v seznam jsou nabízeny všechny skupiny poboček definované v konfiguraci programu (viz konfigurace skupin poboček). V níže zobrazených polích se zadají příslušné fakturační údaje pro vybraného odběratele (skupinu).

Okno Další položky slouží k zadání např. paušálních položek, které mají být kromě vyhodnoceného hovorného zahruty do faktury. V tabulce se nachází na konci vždy jeden prázdný řádek, do kterého je možno přidat další položku. Údaje se do tabulky vpisují z klávesnice přímo do tabulky. Políčka se potvrzují klávesou Enter. Opravu políčka lze provést kliknutím myši na pole a napsáním nové hodnoty. Opět potvrdit Enterem. Při editaci tabulky lze využít také funkční tlačítka umístěná vlevo u tabulky, jejich význam je uveden v tabulce 3.6.

Tlačítkovýznam
vloží nový řádek do tabulky na pozici kurzoru
odstraní vybraný řádek z tabulky
přesune označený řádek o jednu pozici nahoru
přesune označený řádek o jednu pozici dolů
zkopíruje celý obsah tabulky do schránky (pro přenesení do tabulky jiného odběratele)
vymaže celý obsah tabulky a nahradí jej obsahem schránky

Tabulka 3.6: Tlačítka v dialogu pro nastavení odběratele faktury