Konfigurace zařízení

Přenosový modul Tarwin


1.1 Přenosový modul Tarwin

V této kapitole je popsáno ovládání programu Tarwin, který slouží k příjmu dat z bufferu Tarflex nebo jiného zařízení. Seznam všech podporovaných zařízení je uveden v textu.

Program je dodáván ve dvou verzích:

1.1.1 Seznam podporovaných protokolů

Program Tarwin podporuje v současné době tato zařízení:

1.1.2 Spouštění programu Tarwin

Ve většině případů se program Tarwin spouští při startu počítače. Tím se zajistí, že se data z bufferu Tarflex budou pravidelně stahovat a nedojde k přetečení jeho paměti. Pokud používáte protokol "Přímé propojení...", pak zachytávání znaků pracuje pouze tehdy, když je Tarwin spuštěný.

Spouští-li se přenos na serveru a požaduje se, aby komunikace probíhala i když na něm není přihlášen žádný uživatel, pak je vhodné využít modul, který se instaluje jako služba systému.

K instalaci programu lze využít konfigurační nástroj (viz kapitola 1.2) nebo provést nastavení ručně:

Instalace zástupce do složky "Po spuštění":

Otevřete si "Tento počítač" a vyhledejte složku "Po spuštění". Obvykle bývá na disku C: v adresáři Windows\Nabídka Start\Programy\Po spuštění. Pravým tlačítkem myši otevřete nabídku funkcí a zvolte "Nový" -> "Zástupce". Spustí se průvodce pro vytváření zástupců. Stiskněte tlačítko "Procházet" a v navigačním okně vyhledejte program Tarwin.exe (obvykle C:\tardat\tarwin.exe), jako název zástupce vložte Tarwin.

Odstranění zástupce ze složky po spuštění:

Otevřete nabídku "Start" a vyhledejte v podnabídce programy složky "Po spuštění". V ní označte položku Tarwin a pravým tlačítkem myši vyvolejte nabídku funkcí. Zvolte položku "Odstranit" a podvrďte odstranění zástupce.

Instalace služby systému:

Spusťte program tarwins.exe s parametrem /INSTALL. Otevřete správce služeb a označte položku "Tarwin" a stiskněte tlačítko "Spustit".

Odstranění služby systému:

Pomocí správce služeb nejprve službu "Tarwin" vypněte. Pak spusťte program tarwins.exe s parametrem /UNINSTALL.

1.1.3 Uživatelské rozhraní

Program Tarwin obsahuje jednoduché uživatelské rozhraní, které umožňuje sledování stavu a řízení přenosu. Následující text se netýká služby systému Tarwins.

Ikona programu

Spuštění program je indikováno modrým sluchátkem vpravo dole u hodin. Probíhá-li právě komunikace s nějakým zařízením, je u sluchátka zobrazena malá zelená šipka. V případě, že došlo k chybě, obshuje ikona malý červený vykřičník. Na operačních systémech Windows ME, XP a 2000 se při chybě zobrazuje nad ikonou také bublinová nápověda; tuto funkci je možné zakázat v konfiguračním souboru.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu programu se otevře základní nabídka funkcí:

Ovládací panel programu

Základní okno programu obsahuje několik záložek. První se jmenuje "Stav" a obsahuje tabulku všech definovaných zařízení a jejich aktuální stav. Další záložky se jmenují stejně jako zařízení a je v nich zobrazen podrobný protokol o právě probíhajícím nebo posledním přenosu dat.

V tabulce zařízení jsou důležité ikony u jednotlivých řádků. Zelená šipka indikuje, že s tímto zařízením se právě komunikuje, červený vykřičník znamená, že při posledním přenosu došlo k chybě. (obr)

Okno také obsahuje několik ovládacích tlačítek:

1.1.4 Síťové rozhraní

Program Tarwin i služba Tarwins obsahují jednoduchý webový server. Toto rozhraní umožňuje sledovat činnost přenosového modulu a spuštět přenos dat na dálku pomocí běžného internetového prohlížeče. Počítač, na kterým běží prohlížeč a počítač s běžícím modulem musí být navzájem propojeny sítí TCP/IP. Rozhraní se konfiguruje buď pomocí konfiguračního nástroje (viz kapitola 1.2) nebo přímo v souboru tarwin.ini (viz kapitola 1.3). Současná verze programu podporuje použití kaskádních stylů (CSS) a možnost vložit uživatelské záhlaví a zápatí na webové stránky. To umožňuje graficky začlenit tento modul do informačního systému zákazníka.

Příklad:

Program Tarwin je spuštěn na počítači s IP adresou 192.168.1.1 a síťové rozhraní je nainstalováno na portu 1112 (standardně). Na jiném počítači si otevřete internetový prohlížeč a jako adresu zadejte http://192.168.1.1:1112/. V případě, že je vyžadována autorizace při vstupu, prohlížeč zobrazí výzvu pro zadání uživatelského jména a hesla. Po ověření hesla by se otevře výchozí stránka modulu obsahující tabulku definovaných zařízení. Obsah stránky se automaticky po 10 sekundách obnovuje.

V prvním sloupci tabulky jsou zobrazeny ikony indikující stav zařízení. Zelená šipka indikuje právě probíhající přenos dat, červený vykřičník značí, že při posledním stahování dat došlo k chybě. V posledním sloupci je několik odkazů na další stránky:

Kliknutím na odkaz "Přenést vše" pod tabulkou zahájíte přenos nových dat ze všech zařízení.

1.1.5 Požadavky na vybavení počítače

Program Tarwin vyžaduje pro nastavení a provoz minimálně:

1.1.6 Doporučené postupy při instalování, aktualizaci a odinstalování programu

V této kapitole jsou uvedeny pracovní postupy v nejběžnějších případech.

Instalace - příklad 1

Program Tarwin se používá jako součást programu Tardat, který je nainstalován v adresáři C:\tardat. K pobočkové ústředně zákazníka je připojen buffer Tarflex, který je připojen k sériovému rozhraní COM 1 počítače. Ke stejnému počítači je připojen také hardwarový klíč programu Tardat. Ústředna vysílá tarifní data rychlostí 9600 Bd. Přenosový modul se bude spouštět ze složky "Po spuštění".

 1. Spusťte program Tardat a z hlavní nabídky vyberte z menu Konfigurace položku Zařízení.

 2. Záložka Zařízení obsahuje tabulku se seznamem definovaných zařízení. Jestliže byl program Tardat nainstalován do prázdného adresáře (tj. čistá instalace), bude tabulka prázdná. Stiskněte tlačítko Přidat a otevře se průvodce pro zadání vlastností nového zařízení.

 3. Zvolte typ zařízení (TARFLEX na sériovém portu) a stiskněte tlačítko Pokračovat.

 4. Na další straně se nastavují vlastnosti zařízení, které se liší podle typu. V tomto případě se volí komunikační port (COM 1) a komunikační rychlost na vstupu bufferu (9600). Stiskněte tlačítko Pokračovat.

 5. Na poslední straně se nastavují vlastnosti společné pro všechny typy zařízení. Hodnoty nechte tak, jak je program přednastavil a uložte konfiguraci tlačítkem Uložit. Tím se vrátíte do tabulky zařízení.

 6. Označte řádek dev.a v tabulce a stiskněte tlačítko Test. Program se pokusí navázat komunikaci s bufferem Tarflex a přečte jeho konfiguraci. Zároveň se v okně vypisuje podrobný protokol. Je-li vše v pořádku, program by měl vypsat následující text:

  Žádost o zahájení komunikace
  Žádost o přidělení portu COM1 s rychlostí 9600Bd
  Port COM1 úspěšně otevřen
  Příjem konfigurace bufferu
  Připojen TARFLEX výr.č. 1016 s kapacitou paměti 1048512 B
  Zaplnění paměti :0 B, tj. 0 %
  Žádost o uzavření portu COM1
  Port COM1 úspěšně uzavřen
  

  V případě, že buffer Tarflex není správně připojen k počítači nebo jste zvolili špatný komunikační port, program vypíše následující text. Zkontrolujte buffer, jeho připojení k počítači a konfiguraci zařízení a test opakujte.

  Žádost o zahájení komunikace
  Žádost o přidělení portu COM1 s rychlostí 9600Bd
  Port COM1 úspěšně otevřen
  Příjem konfigurace bufferu
  Buffer nekomunikuje
  Chyba během komunikace
  Žádost o uzavření portu COM1
  Port COM1 úspěšně uzavřen
  

  Pokud zvolený port neexistuje nebo je obsazen jinou aplikací, objeví se v protokolu následující text:

  Žádost o zahájení komunikace
  Žádost o přidělení portu COM4 s rychlostí 9600Bd
  Port COM4 nejde otevřít !
  Chyba na komunikačním rozhraní
  Žádost o uzavření portu COM4
  Port COM4 úspěšně uzavřen
  

 7. V okně konfigurace zařízení přejděte na záložku Spouštění modulů. Zatrhněte volbu Ze složky "Po spuštění". Tím zajistíte, že při příštím spuštění počítače bude automaticky nastartován také přenos dat z bufferu.

Instalace - Příklad 2

Stejný případ jako v příkladu 1, ale přenosový modul se spouští jako služba systému.

Stejný postup jako v příkladu 1, body 1 až 6.

 1. V okně Konfigurace zařízení přejděte na záložku Spouštění modulů. Zatrhněte volbu Jako službu systému. Tím zajistíte, že při příštím spuštění počítače bude automaticky nastartována také služba pro přenos dat.

Instalace - Příklad 3

Program Tarwin se používá jako součást programu Tardat, který je nainstalován v adresáři C:\tardat. Buffer Tarflex je připojen na sériové rozhraní jiného počítače než na kterém je nainstalován program Tardat a jeho hardwarový klíč. Oba počítače jsou propojeny počítačovou sítí a funguje mezi nimi protokol TCP/IP a sdílení souborů. Počítač, ke kterému je připojen buffer Tarflex má v počítačové síti IP adresu 192.168.1.9.

Stejný postup jako v příkladu 1, body 1 až 6.

 1. V okně Konfigurace zařízení přejděte na záložku Spouštění přenosů. Volba Při spuštění Tardatu... by měla být zatržená.

 2. V tabulce označte řádek 127.0.0.1 a v editačním poli změňte IP adresu počítače na 192.168.1.9 a stiskněte tlačítko Nahradit. Tím programu zadáte, že při spuštění programu Tardat se odešle přenosovému modulu na adrese 192.168.1.9 požadavek na přenos dat mimo časový plán.

 3. Povolte sdílení složky C:\Tardat do sítě, oprávnění nastavte na Plné řízení.

 4. Přejděte k počítači, ke kterému je připojen buffer Tarflex, vyhledejte nasdílenou složku v síti a spusťte program TarKonfig.

 5. Přejděte na záložku Spouštění modulů. Zatrhněte volbu Ze složky "Po spuštění" nebo volbu Jako službu systému. Tím zajistíte, že při příštím spuštění počítače bude automaticky nastartován také přenos dat z bufferu.

Instalace - Příklad 4

Program Tarwin se používá samostatně pro příjem dat z bufferu Tarflex, který je připojen na sériové rozhraní počítače. Přijatá data se budou ukládat do souboru C:\data\data.txt.

 1. Vložte do mechanicky instalační CD. Automaticky se spustí úvodní program, ve kterém zvolte v levém sloupci sekci "Tarflex", v seznamu vyberte položku "Nainstalovat program Tarwin" a stiskněte tlačítko "Provést".
 2. Postupujte podle instrukcí v instalátoru.
 3. V cílovém adresáři spusťte program Tarkonfig.
 4. Přidejte nové zařízení a nainstalujte přenosový modul podle postupu v příkladu 1 (jestliže se má program spouštět ze složky "Po spuštění") nebo příkladu 2 (jestliže chcete spouštět přenos jako službu systému). Na poslední straně průvodce, v bodě 5, změňte jméno cílového souboru na C:\data\data.txt.

Aktualizace programu Tarwin

Používáte-li program Tarwin jako součást programu Tardat, aktualizují se přenosové moduly zároveň s aktualizací programu Tardat. V případě, že používáte program Tarwin samostatně, doporučujeme následující postup:

 1. Ukončete činnost programu Tarwin nebo služby Tarwins.
 2. Proveďte zálohu obsahu adresáře programu Tarwin.
 3. Spusťte instalační balíček programu Tarwin
 4. Spusťte program Tarwin nebo službu Tarwins a zkontrolute, že přenos běží bez problémů.

Odinstalování programu Tarwin

Pokud používáte program Tarwin samostatně:

 1. Ukončete činnost programu Tarwin nebo služby Tarwins.
 2. Odstraňte ze složky "Po spuštění" zástupce programu Tarwin nebo spusťte program Tarwins s parametrem /UNINSTALL pro odinstalování služby systému.
 3. Proveďte zálohu souborů s přijatými daty, pokud se ukládají do adresáře programu Tarwin.
 4. Smažte adresář programu Tarwin.

Poznámky: