Konfigurace zařízení

Konfigurační nástroj Tarkonfig


1.2 Konfigurační nástroj

V této kapitole je popsáno ovládání programu Tarkonfig, což je konfigurační nástroj umožňující nastavení parametrů modulu TarWin pomocí grafického uživatelského rozhraní. Je nutné zdůraznit, že veškeré změny v nastavení se projeví teprve po restartu programu Tarwin. To lze provést ukončením a opětovným spuštěním programu Tarwin nebo služby Tarwins.

1.2.1 Program Tarkonfig

Program Tarkonfig musí být umístěn ve stejném adresáři, kde je umístěn hlavní konfigurační soubor tarwin.ini. Může být spouštěn z lokálního disku nebo adresáře sdíleného po síti, ale neumožňuje konfiguraci na dálku pomocí síťového rozhraní.

Po spuštění programu se objeví základní okno, které obsahuje čtyři záložky:

1.2.2 Konfigurace zařízení

V základním okně programu Tarkonfig klikněte na záložku Zařízení. Zobrazí se přehledná tabulka se seznamem definovaných zařízení, která obsahuje tři sloupce. V prvním sloupci je uveden pracovní adresář zařízení, relativně vůči základnímu adresáři, ve kterém se nachází hlavní konfigurační soubor tarwin.ini. Druhý sloupec obsahuje jméno zařízení, v případě, že bylo zadáno. Ve třetím sloupci je uveden používaný přenosový protokol (typ zařízení) a další údaje o připojení, například IP adresu ústředny nebo bufferu, případně sériový port. (obr)

1.2.3 Vkládání nových zařízení

  1. V tabulce zařízení klikněte do prázdného řádku a stiskněte tlačítko Přidat, tím se spustí průvodce přidáním nového zařízení.

  2. Zvolte typ připojeného zařízení a stiskněte tlačítko "Pokračovat". Bližší informace o podporovaných zařízeních najdete v kapitole 2.1.

  3. V následujícím dialogu jsou volby specifické pro dané zařízení. Aby byl průvodce co nejpřehlednější, jsou nabízeny pouze nejdůležitější volby, bližší informace o jednotlivých parametrech najdete v kapitole 1.2.5. Více nastavení je přístupné v editačním dialogu (viz dále), některé málo používané nebo servisní volby se editují přímo v konfiguračních souborech (viz. kap. 5). Vyplňte požadované údaje a stiskněte tlačítko "Pokračovat".

  4. Poslední dialog obsahuje volby společné pro všechny typy zařízení. Podrobnější popis jednotlivých položek najdete v kapitole 1.2.5 odstavec "Společné parametry".

  5. Stisknutím tlačítka "Uložit" se vytvoří nový adresář zařízení a uloží se jeho konfigurační soubor. Průvodce se zavře a nové zařízení je připraveno. Nyní můžete konfiguraci otestovat (viz dále). Přenos dat z nového zařízení začne teprve po restartu programu Tarwin.

1.2.4 Test zařízení

V základním okně programu Tarkonfig přejděte na stránku "Zařízení". V tabulce zařízení označte příslušný řádek a stiskněte tlačítko "Test". Otevře se nové okno, do kterého se vypisují zprávy o průběhu, test můžete kdykoliv přerušit stiskutím tlačítka "Přerušit test". Zda zkouška proběhla v pořádku poznáte podle textu uvedeného v okně. Chcete-li test spustit znovu, stiskněte tlačítko "Spustit test", okno zavřete stisknutím tlačítka "Zavřít". (obr)

Chyba během testu nemusí vždy znamenat, že zařízení nekomunikuje. Například je-li zařízení typu "přímé propojení PC s ústřednou nebo jiný buffer" a je spuštěný program Tarwin, pak přenos má otevřený sériový port a žádný jiný program nemůže s portem pracovat a proto test hlásí chybu, že nemůže port otevřít i když vše pracuje správně. Stejná chyba se vypíše i v případě konfliktů mezi Tarwinem a programem Tarkonfig, například při testování zařízení, ze kterého právě probíhá přenos. Z tohoto důvodu je lepší program Tarwin před testováním vypnout.

1.2.5 Editace parametrů zařízení

V základním okně programu Tarkonfig přejděte na stránku "Zařízení". V tabulce zařízení označte řádek podle toho, které zařízení chcete změnit a stiskněte tlačítko "Editovat". Otevře se editační okno, jehož plocha je rozdělena na dvě části. Horní část obsahuje volby společné pro všechny typy zařízení, jako cílový soubor nebo interval spouštění a v dolní části jsou umístěny volby specifické pro konkrétní komunikační protokol (typ zařízení). Následující přehled obsahuje stručný popis všech voleb tříděný podle typu zařízení:

Společné parametry (pro všechny typy):

Typ "TARFLEX na sériovém portu":

Typ "TARFLEX přes telefonní modem":

Typ "TARFLEX přes síť TCP/IP":

Typ "TARFLEX-E":

Typ "Ústředna Alcatel 4400 přes TCP/IP"

Typ "Ústředna Alcatel OmniPCX přes TCP/IP"

Typ "Ústředna Alcatel 4400 přes SLIP"

Typ "Ústředna Siemens 100,300 přes TCP/IP"

Typ "Přímé propojení PC s ústřednou nebo jiný buffer":

Typ "Zachytávání znaků na TCP portu":

1.2.6 Zrušení zařízení

V základním okně programu Tarkonfig přejděte na stránku "Zařízení". V tabulce zařízení označte řádek zařízení, které chcete zrušit a stiskněte tlačítko "Vymazat". Po potvrzení akce se pracovní adresář zařízení zruší.

1.2.7 Konfigurace síťového rozhraní

Program TarWin je vybaven síťovým rozhraním, které umožňuje pomocí běžného internetového prohlížeče sledovat stav programu nebo zahájit přenos dat. Standardně je tato funkce zapnuta a instaluje se na síťový port 1112. Toto rozhraní se používá ke spouštění přenosu dat při startu programu Tardat.

Parametry webového serveru se konfigurují na stánce "Rozhraní TCP/IP" v základním okně programu Tarkonfig. Zatržítkem "Povolit síťové rozhraní..." se funkce zapíná a vypíná, lze také změnit číslo síťového portu. V případě, že chcete, aby program vyžadoval autorizaci při vstupu do síťového rozhraní, zatrhněte volbu "Vyžadovat uživatelské jméno a heslo" a zadejte uživatelské jméno a heslo.

Provedené změny se projeví teprve po restartu programu Tarwin.

1.2.8 Spouštění programu Tarwin

Vhodné nastavení spouštění je závislé na konkrétních podmínkách, množství přicházejících dat a typech použitých zařízení. V zásadě jsou dva typy spouštění: a) ze složky po spuštění - aplikace se spouší minimalizovaná na liště u hodin a její běh je indikován ikonou modrého sluchátka, b) jako služba systému, které je dostupné pouze na operačních systémech Windows NT, 2000 a XP. V druhém případě aplikace nemůže mít uživatelské rozhraní (ke sledování doporučujeme použít síťové rozhraní, viz předchozí kapitola) a je aktivní i když na počítači není přihlášen žádný uživatel.

Instalace zástupce do složky "Po spuštění":

Zatrhněte volbu "Ze složky Po spuštění". Tím se vloží do složky "Nabídka Start -> Programy -> Po spuštění" nový zástupce a při dalším startu počítače se automaticky spustí program Tarwin.

Odstranění zástupce ze složky "Po spuštění":

Zrušte zatržítko u volby "Ze složky Po spuštění". Tím se ze složky "Nabídka Start -> Programy -> Po spuštění" odstraní zástupce ukazující na program Tarwin.

Instalace služby systému:

Zatrhněte volbu "Jako službu systému". Tím se nainstaluje do systému nová služba a bude se automaticky spouštět při startu počítače.

Odstranění služby systému:

Zrušte zatržítko u volby "Jako službu systému". Tím se služba odinstaluje ze systému.