Konfigurace zařízení

Konfigurační soubory


1.3 Konfigurační soubory

Veškerá konfigurace přenosového programu Tarwin je uložena v textových souborech, takže změny konfigurace lze provádět mj. i běžně dostupnými jednoduchými textovými editory, například v "Poznámkovém bloku".

Následující kapitoly podrobně popisují formát souborů a význam jednotlivých voleb. Protože běžná nastavení programu lze provést pomocí uživatelského rozhraní, je tento text určen pro případy speciálních požadavků na chování programu nebo pro případy, kdy není možné konfigurační nástroj použít, např. přístup přes FTP apod.

1.3.1 Struktura konfiguračních souborů

Formát konfiguračních souborů vychází z formátu souborů .INI používaného v prostředí operačního systému Windows. Soubor se skládá z jedné nebo více sekcí. Každá sekce začíná hlavičkou a následuje tělo sekce. Přebytečné mezery, tabulátory na začátku, na konci nebo uprostřed řádku, prázdné řádky a řádky obsahující pouze poznámku se ignorují. U názvů sekcí a klíčů se nerozlišují velká a malá písmena.

Hlavička sekce obsahuje název sekce v hranatých závorkách. Za ní může být poznámka (viz dále).

Tělo může mít dva tvary: a) obsahuje dvojice klíč=hodnota na samostatných řádcích nebo b) obsahuje seznam řetězců, jednotlivé řetězce jsou na samostatných řádcích. Řádek může také obsahovat poznámku.

Poznámky začínají vždy mřížkou (#) a končí dvojicí znaků pro konec řádku.

Příklad:

[SEKCE1]
# Poznámka
klíč1 = hodnota1  # Poznámka
klíč2 = hodnota2

[SEZNAM1]     # Poznámka
položka1
položka2  
Logické hodnoty se zapisují následovně (nerozlišují se velká a malá písmena): Číselné hodnoty se zapisují v desítkové soustavě.

1.3.2 Hlavní konfigurační soubor

Při spuštění přenosového modulu se nejprve čte hlavní konfigurační soubor tarwin.ini, který musí být umístěn ve stejném adresáři, jako program Tarwin a má následující části:

Sekce DEVICES obsahuje seznam obsluhovaných zařízení. Každé zařízení má svůj řádek. Na začátku řádku je uveden adresář, ve kterém se nachází konfigurační soubor zařízení (device.ini, viz dále) a který se také používá jako pracovní adresář pro ukládání různých souborů. V poznámce může být uvedeno jméno zařízení, které není povinné, ale při obsluze několika zařízení je užitečné si je pro přehlednost vhodně pojmenovat.

V sekci HTTP se konfiguruje monitorovací a řídící rozhraní. Tarwin obsahuje jednoduchý webový server, pomocí kterého lze na dálku sledovat činnost modulu nebo zahájit přenos. Sekce obsahuje tyto volby:

Příklad:

[DEVICES]
dev.a   # Buffer 1
dev.b   # Buffer 2

[HTTP]
Server = ON
TCPPort = 80
UserName = 
Passwd = 
CSS = 
Head = 
Foot = 

Význam: Jsou definována dvě zařízení, první používá pracovní adresář dev.a a konfigurační soubor dev.a\device.ini, druhé má přidělen adresář dev.b. Protože jsou cesty uvedeny relativně, vztahují se vždy k adresáři, ve kterém je umístěn program Tarwin. První zařízení má jméno Buffer 1, druhé Buffer 2. Monitorovací a řídící rozhraní je zapnuto a je dostupné na síťovém portu 80, nebude vyžadována autorizace.

1.3.3 Konfigurační soubory zařízení

Jednotlivá zařízení mají své konfigurační soubory s nastavením a volbami. Tyto soubory jsou uloženy vždy v pracovním adresáři zařízení v souboru device.ini. Obsah souboru lze rozdělit na dvě části: část společnou pro všechny typy zařízení a část specifickou pro daný typ zařízení, se kterým se komunikuje. Společná část obsahuje jednu sekci s názvem CONFIGURATON. Volby specifické pro konkrétní typy zařízení a přenosové protokoly včetně příkladů jsou uvedeny v dalších kapitolách.

V následujícím přehledu je uveden popis jednotlivých voleb v části CONFIGURATION, příklady jsou u jednotlivých typů zařízení.

Konfigurace připojení bufferu Tarflex přes sériový port

Tato kapitola popisuje konfiguraci zařízení, které získává data z bufferu Tarflex nebo Tarflex plus připojeného na sériový port počítače. Volba Protokol se nastaví na TARWIN a volba Device na RS232. Soubor dále obsahuje sekce:

Sekce RS232 nastavuje parametry sériového portu:

Sekce BUFFER obsahuje parametry komunikačního protokolu

Do sekce COMMAND se zapisují mimořádné požadované akce, jako například

Příklad:

Buffer Tarflex je zapojen na sériový port COM2. Jeho rozhraní pro komunikaci s PC je nastaveno na rychlost 9600 baudů a je připojen kabelem dodávaným výrobcem (třížilové vedení bez hardwarového řízení toku dat). Buffer je připojen k ústředně, která má tarifikační výstup nastaven na rychlost 1200 baudů a pro řízení toku dat používá signály DTR/DSR. Nová data se budou kontrolovat každou hodinu a ukládat do souboru pa20.td v adresáři ..\pbx.a.

[CONFIGURATION]
Protocol=Tarwin        # Komunikační protokol  
Device=RS232          # Používá se sériové rozhraní
Interval=3600         # Kontrolovat data každých 3600 sekund = 1 hodina 
DataFile=..\pbx.a\pa20.td   # Cílový soubor

[RS232]            # Zde se konfiguruje vyse uvedene seriove rozhrani
Port=COM2           # Buffer připojen na COM 2  
Baud=9600           # Rychlost Tarflex-PC je 9600
HShaking=None         # Nepoužívá se hw řízení toku

[BUFFER]            # Zde jsou nalezitosti bufferu Tarflex
BufNr=0            # Ovládá se buffer s libovolným výr. č.
Serial=OFF           # Vypnuto stohování
FIFO=ON            # Zapnuto přepisování dat při zaplnění 
Sound=ON            # Zapnuté zvukové signály
DataC=ON            # Zapnutá komprimace dat
Text=ON            # Zapnutý textový režim
PBXBaud=1200          # Rychlost PBX-Tarflex je 1200
MaxRet=5            # Maximalne 5 opakovani pokusu o spojeni
MaxDel=1            # Maximalne 1 sekundu cekat na odezvu bufferu 
MaxLen=2048          # Nejdelsi datove pakety budou 2048 bytů 

[COMMAND]  
AllBuffer=OFF         # Normální provoz 

Konfigurace připojení bufferu Tarflex přes síť TCP/IP

Tato kapitola popisuje konfiguraci zařízení, které získává data z bufferu Tarflex nebo Tarflex plus s rozhraním pro připojení do sítě Ethernet nebo z bufferu připojeného přes sériový port k jinému počítači zpřístupněný do sítě pomocí programu RSEth. Konfigurační soubor device.ini obsahuje společnou sekci, která je popsána na začátku této kapitoly. Volba Protokol se nastaví na TARWIN a volba Device na ETH. Soubor dále obsahuje sekce:

Sekce ETH nastavuje parametry síťového rozhraní bufferu:

Sekce BUFFER a COMMAND jsou popsány v předchozím odstavci.

Příklad:

Buffer Tarflex je připojen do sítě Ethernet a má IP adresu 192.168.1.110 a číslo portu 1110. Buffer je připojen k ústředně, která má tarifikační výstup nastaven na rychlost 1200 baudů a pro řízení toku dat používá signály DTR/DSR. Nová data se budou kontrolovat každou hodinu a ukládat do souboru pa20.td v adresáři ..\pbx.a.

[CONFIGURATION]
Protocol=Tarwin        # Komunikační protokol  
Device=ETH           # Používá se síťové rozhraní
Interval=3600         # Kontrolovat data každých 3600 sekund = 1 hodina 
DataFile=..\pbx.a\pa20.td   # Cílový soubor

[ETH]    
IPBuf=192.168.1.110      # IP adresa bufferu Tarflex v síti
TCPPort=1110          # TCP port pro přenos dat

[BUFFER]  
Serial=OFF           # Vypnuto stohování
FIFO=ON            # Zapnuto přepisování dat při zaplnění 
Sound=ON            # Zapnuté zvukové signály
DataC=ON            # Zapnutá komprimace dat
Text=OFF            # Vypnutý textový režim
PBXBaud=9600          # Rychlost PBX-Tarflex je 9600
MaxRet=5            # Maximalne 5 opakovani pokusu o spojeni
MaxDel=1            # Maximalne 1 sekundu cekat na odezvu bufferu 
MaxLen=2048          # Nejdelsi datove pakety 2048 bytů 

[COMMAND]  
AllBuffer=OFF         # Normální provoz, nestahovat celý obsah paměti 

Konfigurace připojení bufferu TARFLEX-E

Tato kapitola popisuje konfiguraci zařízení, které získává data z bufferu Tarflex-E. Konfigurační soubor device.ini obsahuje společnou sekci, která je popsána na začátku této kapitoly. Volba Protokol se nastaví na TARWIN a volba Device na ETH.

Sekce ETH, BUFFER a COMMAND jsou popsány v předchozím odstavci. Buffer používá standardně síťový port 110 (místo 1110) a v sekci BUFFER musí být navíc parametr Typ s hodnotou 2, která určje, že jde o Tarflex-E.

Příklad:

Buffer Tarflex je připojen do sítě Ethernet a má IP adresu 192.168.1.253. Buffer je připojen k ústředně, která má tarifikační výstup nastaven na rychlost 9600 baudů a pro řízení toku dat používá signály DTR/DSR. Nová data se budou kontrolovat každou hodinu a ukládat do souboru pa20.td v adresáři ..\pbx.a.

[CONFIGURATION]
Protocol=Tarwin        # Komunikační protokol  
Device=ETH           # Používá se síťové rozhraní
Interval=3600         # Kontrolovat data každých 3600 sekund = 1 hodina 
DataFile=..\pbx.a\pa20.td   # Cílový soubor

[ETH]    
IPBuf=192.168.1.110      # IP adresa bufferu Tarflex v síti
TCPPort = 110         # TCP port pro data, vzdy 110

[BUFFER]  
Typ = 2            # 1=Tarflex, 2=Tarflex-E
Serial=OFF           # Vypnuto stohování
FIFO=ON            # Zapnuto přepisování dat při zaplnění 
Sound=ON            # Zapnuté zvukové signály
DataC=ON            # Zapnutá komprimace dat
Text=OFF            # Vypnutý textový režim
PBXBaud=9600          # Rychlost PBX-Tarflex je 9600
PBXProt=DTR/DSR        # Používají se hw signály DTR a DSR
MaxRet=5            # Maximalne 5 opakovani pokusu o spojeni
MaxDel=1            # Maximalne 1 sekundu cekat na odezvu bufferu 
MaxLen=2048          # Nejdelsi datove pakety 2048 bytů 

[COMMAND]  
AllBuffer=OFF         # Normální provoz, nestahovat celý obsah paměti 

Konfigurace připojení bufferu Tarflex přes telefonní modem

Tato kapitola popisuje konfiguraci zařízení, které získává data z bufferu Tarflex nebo Tarflex plus připojeného přes telefonnímu modem. Konfigurační soubor device.ini obsahuje společnou sekci, která je popsána na začátku této kapitoly. Volba Protokol se nastaví na TARWIN a volba Device na MODEM. Soubor dále obsahuje sekce:

Sekce MODEM nastavuje parametry telefonního modemu připojeného k tomuto počítači:

Sekce BUFFER a COMMAND jsou popsány výše.

Příklad:

Buffer Tarflex je připojen k telefonnímu modemu. Druhý telefonní modem je v PC. Spojení se naváže vytočením čísla 0 pro přístup do telefonní sítě a dále se volí číslo 45454545. Buffer je připojen k ústředně, která má tarifikační výstup nastaven na rychlost 1200 baudů a pro řízení toku dat používá signály DTR/DSR. Nová data se budou kontrolovat každou hodinu a ukládat do souboru pa20.td v adresáři ..\pbx.a.

[CONFIGURATION]
Protocol=Tarwin        # Komunikační protokol  
Device=MODEM          # Používá se modem
Interval=3600         # Kontrolovat data každých 3600 sekund = 1 hodina 
DataFile=..\pbx.a\pa20.td   # Cílový soubor

[MODEM]   
Port=COM3           # Telefonní modem je na portu COM3
Baud=57600           # a komunikuje rychlostí 57600 Bd
DialNum=0,45454545       # Vytáčené číslo
DialType=TONE         # Tónová volba čísla
CDC=ON             # Čekat na signál CD 
ATCMDS=ATX0          # AT příkaz modemu, aby nečekal na oznamovací tón.
Timeout=40           # Pokud do 40s nezačne komunikace, zavěsit

[BUFFER]  
BufNr=0            # Ovládá se buffer s libovolným výr.č.
Serial=OFF           # Vypnuto stohování
FIFO=ON            # Zapnuto přepisování dat při zaplnění 
Sound=ON            # Zapnuté zvukové signály
DataC=ON            # Zapnutá komprimace dat
Text=OFF            # Vypnutý textový režim
PBXBaud=1200          # Rychlost PBX-Tarflex je 1200
MaxRet=5            # Maximalne 5 opakovat pokus o spojeni
MaxDel=1            # Maximalne 1 sekundu cekat na odezvu bufferu 
MaxLen=4096          # Nejdelsi datove pakety 4096 bytů 

[COMMAND]  
AllBuffer=OFF         # Normální provoz, nestahovat celý obsah paměti 

Konfigurace připojení ústředny Alcatel 4400 přes síť TCP/IP

Tato kapitola popisuje konfiguraci zařízení, které získává data z přímo ústředny Alcatel 4400 po síti. Konfigurační soubor device.ini obsahuje společnou sekci, která je popsána na začátku této kapitoly. Volba Protokol se nastaví na ALC4400 a volba Device musí být nastavena na ETH. Soubor dále obsahuje sekci ALC4400 nastavuje parametry komunikace s ústřednou:

Příklad:

Ústředna Alcatel 4400 je připojena do sítě a má IP adresu 192.168.1.110. Nová data se budou kontrolovat každou hodinu a ukládat do souboru pa20.td v adresáři ..\pbx.a.

[CONFIGURATION]
Protocol=ALC4400        # Komunikační protokol  
Device=Eth           # Komunikace po síti
Interval=3600         # Kontrolovat data každých 3600 sekund = 1 hodina 
DataFile=..\pbx.a\pa20.td   # Cílový soubor

[ALC4400]    
IPAlc=192.168.1.110      # IP adresa ústředny
Cwd=/usr4/account       # Adresář, kde jsou tarifní data
Timeout=10           # Pokud do 10s nezačne komunikace, skončit
MaxCnt=2048          # Maximalni počet souborů v ústředně

Konfigurace připojení ústředny Alcatel OmniPCX přes síť TCP/IP

Tato kapitola popisuje konfiguraci zařízení, které získává data z přímo ústředny Alcatel OmniPCX po síti. Konfigurační soubor device.ini obsahuje společnou sekci, která je popsána na začátku této kapitoly. Volba Protokol se nastaví na ALCOXO a volba Device musí být nastavena na ETH. Soubor dále obsahuje sekci ALCOXO nastavuje parametry komunikace s ústřednou:

Příklad:

Ústředna Alcatel OmniPCX je připojena do sítě a má IP adresu 192.168.1.110. Nová data se budou kontrolovat každou hodinu a ukládat do souboru pa20.td v adresáři ..\pbx.a.

[CONFIGURATION]
Protocol=ALCOXO        # Komunikační protokol  
Device=Eth           # Komunikace po síti
Interval=3600         # Kontrolovat data každých 3600 sekund = 1 hodina 
DataFile=..\pbx.a\pa20.td   # Cílový soubor

[ALCOXO]    
IPAlc=192.168.1.110      # IP adresa ústředny
MaxRet = 3           # Max. pocet pokusu o navazani spojeni
Timeout = 10          # Jak dlouho cekat na spojeni (sekunkdy)

Konfigurace připojení ústředny Alcatel 4400 přes vytáčené připojení (SLIP)

Tato kapitola popisuje konfiguraci zařízení, které získává data z přímo ústředny Alcatel 4400 přes vytáčené připojení protokolem SLIP. Konfigurační soubor device.ini obsahuje společnou sekci, která je popsána na začátku této kapitoly. Volba Protokol se nastaví na ALC4400 a volba Device musí být nastavena na SLIP. Soubor dále obsahuje sekci ALC4400 nastavuje název vytáčeného připojení a parametry komunikace s ústřednou:

Příklad:

Ústředna Alcatel 4400 je dostupná přes vytáčené připojení sítě, které je ve složce "Telefonická a síťová připojení" pojmenováno "Ústředna - Praha". Ústředna má IP adresu 192.168.1.110. Nová data se budou kontrolovat každých 6 hodin (=21600 sekund) a ukládat do souboru pa20.td v adresáři ..\pbx.a.

[CONFIGURATION]
Protocol=ALC4400        # Komunikační protokol  
Device = SLIP         # Protokol SLIP
Interval=21600         # Kontrolovat data každých 6 hodin
DataFile=..\pbx.a\pa20.td   # Cílový soubor

[ALC4400]    
Dial = Ústředna - Praha    # Jméno připojení sítě
IPAlc=192.168.1.110      # IP adresa ústředny
Cwd=/usr4/account       # Adresář, kde jsou tarifní data
Timeout=10           # Pokud do 10s nezačne komunikace, ukončit přenos
MaxCnt=2048          # Maximalni počet souborů v ústředně

Konfigurace připojení ústředny Siemens přes síť TCP/IP

Tato kapitola popisuje konfiguraci zařízení, které získává data z ústředny Siemens HiCom 100/300 po síti. Ústředna musí být nakonfigurována tak, že se chová jako TFTP server. Konfigurační soubor device.ini obsahuje společnou sekci, která je popsána na začátku této kapitoly. Volba Protokol se nastaví na SIEIP. Soubor dále obsahuje sekci SIEIP nastavující parametry komunikace s ústřednou:

Příklad:

Ústředna Siemens je připojena do sítě a má IP adresu 192.168.1.110. Nová data se budou kontrolovat každou hodinu a ukládat do souboru pa20.td v adresáři ..\pbx.a.

[CONFIGURATION]
Protocol=SIEIP         # Komunikační protokol  
Interval=3600         # Kontrolovat data každých 3600 sekund = 1 hodina 
DataFile=..\pbx.a\pa20.td   # Cílový soubor

[SIEIP]   
IPSie=192.168.1.110      # IP adresa ústředny
FileName=gez.txt        # Adresář, kde jsou tarifní data
Timeout=10           # Pokud do 10s nezačne komunikace, skončit

Konfigurace připojení k jinému zařízení přes sériový port

Tato kapitola popisuje konfiguraci zařízení, které zachytává příchozí data ze sériového portu, ke kterému je přímo připojen tarifikační výstup pobočkové ústředny nebo jiný buffer. Konfigurační soubor device.ini obsahuje společnou sekci, která je popsána na začátku této kapitoly. Volba Protokol se nastaví na RAW a volba Device musí být nastavena na RS232. V tomto případě se ignoruje parametr Interval a data se přijímají nepřetžitě. Program Tarwin musí být v tomto případě spuštěný(!). Soubor dále obsahuje sekci RAW, kde se nastavují parametry sériového portu:

Příklad:

K počítači je přes sériový port COM1 připojena ústředna, jejíž sériové rozhraní je nastaveno na rychlost 9600 baudů a používá pro řízení toku dat harwarové signály DTR/DSR a RTS/CTS. Nová data se ukládají do souboru pa20.td v adresáři ..\pbx.a.

[CONFIGURATION]
Protocol=Raw          # Komunikační protokol  
Device=RS232          # Používá se sériové rozhraní
DataFile=..\pbx.a\pa20.td   # Cílový soubor

[RAW]    
Port=COM1           # Ústředna je připojena na COM1 
Baud=9600           # Rychlost je 9600
HShaking=Both         # Řízení toku signály DTR/DSR a RTS/CTS
Parity=NONE          # Bez parity
Len=8             # Osmibitová slova
XonXoff=OFF          # Nepoužívat sw řízení toku

Konfigurace zachytávání znaků na TCP portu

Tato kapitola popisuje konfiguraci zařízení, které zachytává příchozí data ze síťového portu. Konfigurační soubor device.ini obsahuje společnou sekci, která je popsána na začátku této kapitoly. Volba Protokol se nastaví na RAW a volba Device musí být nastavena na Eth. V tomto případě se ignoruje parametr Interval a server je aktivní nepřetržitě. Program Tarwin musí být v tomto případě neustále spuštěný(!). Soubor dále obsahuje sekci RAW, kde se nastavuje jediný parametr:

Příklad:

Ústředna poskytuje data do počítačové sítě a je naprogramována tak, aby se chovala jako TCP klient, tzn. v určitém intervalu se spojí protokolem TCP/IP s protistranou a předá tam tarifní data. Server (v tomto případě program Tarwin) ukládá tato data do souboru pa20.td v adresáři ..\pbx.a.

[CONFIGURATION]
Protocol=Raw          # Komunikační protokol  
Device=Eth           # Používá se síťové rozhraní
DataFile=..\pbx.a\pa20.td   # Cílový soubor

[RAW]    
Port=514            # Síťový port je 514