3.3 Program Tarflex

Program Tarflex slouží k nastavení parametrů bufferů Tarflex-E a Tarflex-S.

V této kapitole najdete návod na instalaci a použití programu a také detailní popis všech parametrů bufferu.

3.3.1 Instalace programu

Máte-li připojení k internetu, doporučujeme stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi programu, která je dostupná na www stránkách výrobce. V opačném případě nainstalujte program z instalačního CD, který jste obdrželi s přístrojem Tarflex.

Instalace z CD:

 1. Do CD mechaniky Vašeho počítače vložte přiložené instalační CD. Automaticky se zobrazí úvodní program. V levém sloupci klikněte na tlačítko Tarflex, v seznamu akcí označte položku Nainstalovat program Tarflex a stiskněte tlačítko Provést.

  V případě, že se úvodní stránka nezobrazí, spusťte ručně program Tarflex-instal.exe z adresáře Tarflex na CD.

 2. Postupujte podle pokynů uvedených v průvodci instalací programu.

Instalace z internetu:

 1. Z internetových stránek výrobce (www.tartek.cz) ze sekce Soubory ke stažení stáhněte instalaci programu Tarflex.

 2. Spusťte instalační program Tarflex-instal.exe

 3. Postupujte podle pokynů uvedených v průvodci instalací programu.

Instalátor rozbalí do cílového adresáře program Tarflex.exe a vytvoří na něj odkaz do Nabídky Start --> Programy, kde se vytvoří nová složka Tarflex s odkazem na program.

Pokud budete chtít program odinstalovat, smažte cílový adresář a z nabídky Start zrušte příslušný odkaz.

3.3.2 Spuštění programu a připojení bufferu

Program lze nejjednodušším způsobem spustit z nabídky Start --> Programy --> Tarflex --> položka Tarflex. Po spuštění se zobrazí úvodní dialog, ve kterém program požaduje zadání IP adresy bufferu, který se bude nastavovat a ovládat.

Obrázek 3.1: Úvodní dialog programu Tarflex

Postup 1: Připojení na základě IP adresy

Buffer je připojen do počítačové sítě, má v sobě nastavené správné parametry sítě (IP adresu, síťovou masku a adresu brány) a je z počítače dostupný protokolem TCP/IP. V tomto případě je možné nakonfigurovat buffer kdekoliv na síti, do programu se bude zadávat jeho IP adresa.

 1. Spusťte program Tarflex.

 2. V úvodním dialogu vepište IP adresu bufferu, který chcete nastavit.

 3. Stiskněte tlačítko Připojit. Program naváže komunikaci s bufferem a přečte jeho nastavení. Pokud proběhlo vše v pořádku, program se přepne do hlavní nabídky funkcí. V případě, že se nepodařilo nastavení přečíst, program vypíše hlášení "Buffer nekomunikuje".

Obrázek 3.2: Připojení bufferu na základě síťové adresy

Postup 2: Připojení na základě MAC adresy

Buffer je připojen do stejné ethernetové sítě jako počítač. V takovém případě není nutné znát předem jeho síťovou adresu nebo buffer není pod stávající adresou dostupný). Buffer se bude v programu připojovat na základě hardwarové (MAC) adresy. Tato adresa je uvedena na štítku na spodku přístroje.

 1. Spusťte program Tarflex.

 2. V úvodním dialogu stiskněte tlačítko Vyhledat. Program zjistí, které buffery jsou dostupné a zobrazí seznam jejich hardwarových adres.

 3. V tabulce označte adresu odpovídající bufferu, který chcete nastavit.

 4. Stiskněte tlačítko Připojit. Program naváže komunikaci s bufferem a přečte jeho nastavení. Pokud proběhlo vše v pořádku, program se přepne do hlavní nabídky funkcí. V případě, že buffer má naprogramovanou IP adresu, která není v síti platná, program zobrazí hlášení a zeptá se uživatele, zda chce nejprve nastavit síťové parametry bufferu. Aby bylo možné buffer naprogramovat, musí mít nejprve správnou síťovou adresu.

Obrázek 3.3: Připojení bufferu na základě hardwarové adresy

3.3.3 Nastavení síťových parametrů bufferu

Síťovými parametry bufferu se rozumí síťová (IP) adresa, maska sítě a IP adresa brány. Tyto parametry jsou dány konfigurací počítačové sítě a měl by je sdělit správce sítě. Pokud není při objednávce dohodnuto jinak, nastavuje výrobce parametry takto: IP adresa 192.168.1.253, maska sítě 255.255.255.0 a adresa brány žádná. Pomocí následujícího postupu můžete tyto parametry změnit.

POZOR!
Jestliže nastavujete buffer mimo Vaši lokální síť, používejte tuto funkci opatrně. Pokud změníte nastavení sítě tak, že buffer nebude s novým nastavením dostupný, nebude možné změnu vrátit jednoduše zpět. V takovém případě je jediným řešením připojit buffer na základě hw adresy na počítači v síti, do které je buffer připojen, a parametry sítě opravit.

 1. V hlavní nabídce funkcí programu Tarflex stiskněte tlačítko Změnit IP adresu a parametry sítě. Otevře se dialogové okno, ve kterém je zobrazena stávající síťová adresa bufferu a tři editační boxy pro zadání nové adresy, masky a brány.

 2. Zadejte nové nastavení sítě a stiskněte tlačítko Uložit. Program provede uložení změn a vrátí se do hlavní nabídky. V případě, že nevyplníte pole Síťová maska, program automaticky doplní standardní masku podle třídy zadané adresy. Pokud se pro spojení mezi počítačem nepoužívá brána, nechte pole IP adresa brány prázdné.

Obrázek 3.4: Dialog pro zadání síťových parametrů bufferu Tarflex-E

3.3.4 Nastavení ostatních parametrů bufferu

V následujícím kroku se provede konfigurace dalších parametrů bufferu, zejména nastavení vstupního portu bufferu. Pro správný příjem dat je nutné, aby parametry vstupního portu (rychlost a způsob řízení) odpovídaly parametrům připojeného zařízení (pobočkové ústředny, měřícího přístroje apod.). V případě pochybností se podívejte do jeho dokumentace.

Postup

 1. V hlavní nabídce funkcí programu Tarflex stiskněte tlačíko Změnit konfiguraci bufferu. Program přečte aktuální nastavení bufferu a zobrazí konfigurační okno, ve kterém jsou vyplněny aktuální hodnoty parametrů. Přehled všech parametrů je uveden dále.

  Obrázek 3.5: Dialog pro změnu parametrů bufferu Tarflex-E

 2. Nastavte požadované hodnoty parametrů a stiskněte tlačíko Další.

 3. Na druhé stránce lze změnit nastavení parametry pro odesílání elektronické pošty. Bližší popis jednotlivých parametrů je uveden dále.

  Obrázek 3.6: Dialog pro změnu parametrů elektronické pošty

 4. Nastavte požadované hodnoty parametrů a stiskněte tlačítko Uložit. Program uloží změny do bufferu a vrátí se do hlavní nabídky funkcí.

Přehled parametrů bufferu Tarflex-E

3.3.5 Další funkce

V hlavním menu programu Tarflex jsou kromě tlačítek pro nastavení parametrů bufferu ještě další funkce, které jsou určeny pro otestování zapojení a konfigurace po uvedení přístroje do provozu.

Obnovení dat v paměti bufferu

Tato funkce umožňuje obnovit celý obsah vnitřní paměti bufferu, takže při dalším přenosu se přečte celý obsah vnitřní paměti, včetně dat, která již byla přenesena. Funkce se používá v případě, kdy při havárii počítače došlo ke ztrátě dat - uživatel pak může znovu přečíst poslední 1 megabyte dat (což při průměrné délce záznamu 100 bytů představuje přibližně 10.000 záznamů).

Postup:

 1. V hlavní nabídce funkcí programu Tarflex stiskněte tlačíko Obnovit data v paměti bufferu.

 2. Potvrďte akci tlačítkem Ano.

Přenos data z bufferu

Pomocí této funkce můžete přenést data z paměti bufferu a uložit je do souboru na disk počítače.

Postup:

 1. V hlavní nabídce funkcí programu Tarflex stiskněte tlačíko Stáhnout data z bufferu.

 2. Zadejte jméno cílového souboru. Potvrďte tlačítkem Uložit.

3.3.6 Servisní menu

V servisním menu programu Tarflex se nacházejí speciální funkce pro prvotní nastavení a testování bufferu. POZOR! Některé funkce v servisním menu přepisují obsah celé paměti bufferu. Můžete tím přepsat obsah celé paměti bufferu bez možnosti jejich obnovení. Nabídka servisních funkcí se otevírá stiskem kláves Ctrl+Shift+S v hlavní nabídce a stiskem tlačítka Otevřít servisní menu.

Nastavit výchozí konfiguraci X-Portu

Nastavuje výchozí konfiguraci síťového rozhraní bufferu. Nemění síťové parametry (IP adresu, masku sítě a bránu), ale změní nastavení elektronické pošty a parametrů potřebných pro komunikaci mezi procesorem a síťovým rozhraním v bufferu.

Test paměti bufferu

Prověří funkčnost vnitřní paměti bufferu. Pozor - při testu se přepíše celý obsah vnitřní paměti zkušebními daty!

Test datového okruhu

Prověří činnost sériového rozhraní bufferu - vysílání a příjem dat. Na sériový port bufferu je nutné připojit testovací propojku. Pozor - při testu se do vnitřní paměti ukládají zkušební data.

Test řídících signálů

Prověří činnost řídících signálů na sériovém rozhraní bufferu. Na sériový port bufferu je nutné připojit testovací propojku.

Nastavit výchozí konfiguraci bufferu

Nastaví konfigurační tabulky bufferu na výchozí hodnoty, nemění nastavení síťových parametrů. Pozor - vymaže z paměti přijatá data.

Zapsat výrobní číslo

Tato funkce je určena jen k nastavení bufferu při výrobě. Nepoužívejte ji!!!

Uložit výsledky testů do souboru

Uloží výsledky předchozích testů do souboru v podadresáři sešit. Soubor je pojmenován podle výrobního čísla bufferu.

Vyslat data na vstupní port bufferu přes síť

Umožňuje vyslat data ze zadaného souboru přes sériový port bufferu do připojeného zařízení.

Vyslat data do bufferu přes sériový port

Funkce odešle data ze zadaného souboru na vybraný sériový port počítače. Funkci lze použít k ověření, že buffer správně přijímá a ukládá data.

Vyslat data do bufferu přes sériový port

Funkce odešle data ze zadaného souboru na vybraný sériový port počítače. Funkci lze použít k ověření, že buffer správně přijímá a ukládá data.