Zpracování hovorů a konfigurace ústředen

Modul zpracování hovorů


2.3 Modul zpracování hovorů

Modul zpracování hovorů načítá vstupní data v textovém formátu, jejichž tvar je závislý na typu ústředny, rozdělí je na jednotlivé hovory, které převede do jednotného formátu, vyhledá k nim umístění, cenu a další údaje. Výsledné záznamy ukládá do centrální databáze hovorů. Program také generuje další výstupy a přechodné soubory, které slouží pro servisní účely, zálohování nebo jako rozhraní pro jiné programy.

Proces zpracování je v současné verzi dodáván jako samostatný program, který se buďto spouští na pozadí nebo pracuje jako služba systému. Výhoda nezávislosti zpracování na Tardatu je v tom, že aktualizace databáze hovorů může probíhat trvale, což je nutné například při přístupu přes webový server. Jednoduché uživatelské rozhraní programu Zpracuj nezabírá v paměti tolik místa jako celý program Tardat.

V této kapitole je popsán proces zpracování vstupních dat a způsob ukládání hovorů do hlavní databáze a dalších výstupů. Text také vysvětluje princip autodetekce poboček, linek, zúčtovacích kódů a skupin. Další část je věnována popisu ovládání programu Zpracuj a služby Zpracujs pomocí uživatelského rozhraní a síťového rozhraní. Do závěrečné kapitoly Další funkce jsou zařazeny pomocné funkce programu.


2.3.1 Vstup dat

Proces zpracování předpokládá, že data z ústředny se ukládají do vstupního souboru, který má pevně dané umístění (soubor pa20.td v adresáři pbx.a pro ústřednu A, soubor pb20.td v adresáři pbx.b pro ústřednu B atd.). Odtud se textové řádky ve tvaru, v jakém je posílá ústředna, načítají postupně od začátku souboru a teprve po úspěšném uložení do databáze se ze vstupního souboru vymažou. Vstupní soubor funguje jako vyrovnávací paměť mezi přenosovým modulem Tarwin a modulem Zpracuj a představuje také důležitý diagnostický bod.

Zpracování vstupního souboru

Program Zpracuj periodicky hlídá velikost vstupního souboru a je-li delší než 4 byty, zahájí se zpracování nových dat. Ze vstupního souboru se načte balíček dat o pevné délce 10kB a postupně se v něm vyhledávají textové řádky. Znak pro konec řádku lze nastavit v konfiguraci ústředny, část pro odborníky. Textový řádek pak vstupuje do funkce, která z něj podle formátu ústředny nastaveného v konfiguraci ústředny získává informace důležité pro tarifikaci a kontroluje, zda odpovídá požadovanému tvaru.

V případě, že by se ve vstupním souboru nashromáždilo velké množství dat, trvalo by jejich zpracování velmi dlouho, protože program by musel neustále přesypávat velké množství dat na disku. Proto se využívá dvou odkládacích souborů pa21.td a pa22.td, které se uplatňují pouze tehdy, když je na vstupu velký objem dat. Nejprve se zpracovává obsah souboru pa22.td, pak obsah pa21.td a nakonec data v pa20.td. Tyto soubory vytváří modul Zpracuj.

Zpracování hovoru

V okamžiku, kdy jsou k dispozici všechny údaje o hovoru (většina ústředen generuje pro jeden hovor více řádků), vyberou se z nich užitečné informace a na základě konfiguračních tabulek (poboček, linek, svazků, vstupních bodů aj.) se určí vlastnosti hovoru. Podle tarifních sítí a tabulek se určí také umístění volaného a volajícího. Dále se vypočítají odečty, filtry a maskování telefonního čísla a nakonec se počítá výsledná cena hovoru.

Může se stát, že se za jeden hovor platí několika provozovatelům. Taková situace vzniká při použití přístupového kódu (1xxx). Program lze nakonfigurovat tak, že k takovým hovorům generuje do hlavní databáze dva (nebo více) záznamů, u kterých se liší provozovatel a cena. Výsledná částka, kterou zákazník za hovor zaplatí je dána součtem cen dvou záznamů. Pro první záznam v databázi se používá označení hlavní kopie, další záznamy se označují jako další kopie. Ve praxi však většinou operátoři mají smlouvy s Českým Telecomem a zákazník platí jen jednu částku alternativnímu operátorovi.

2.3.2 Ukládání hovorů do databáze a další výstupy

Po zpracování celého vstupního balíčku se hovory ukládájí do databáze hovorů, do souboru s20.td v adresáři system. Zapisují se vždy na konec souboru. Proces zpracování generuje také další soubory v různých formátech popsaných dále. Některé jsou určené pro diagnostiku, některé zvyšují spolehlivost programu, jiné slouží k propojení tarifkačního systému s dalšími informačními systémy zákazníka. Další výstupy se nastavují v konfiguraci ústředny na záložce Vlastnosti. Teprve až jsou všechna data bezpečně uložena v požadovaných výstupech je možné smazat zpracované řádky ze vstupního souboru.

POZOR! Na alternativní výstupy dat (mimo databázi hovorů) se nevztahují nástroje pro manipulaci s databází hovorů v programu Tardat, jako zpětné zpracování a odstranění duplicit.

Databáze hovorů (s20.td)

Databáze hovorů má binární formát. Každý hovor má pevnou délku 200 bytů. Při zpracování se nové záznamy ukládají vždy na konec souboru.

Průběžný soubor (paprubez.txt)

Průběžný soubor obsahuje posledních 30kB vstupních dat, které již byly zpracovány, včetně těch, které byly označeny jako chybné. Soubor je umístěn v adresáři ústředny a je pojmenován pachybne.txt pro ústřednu A, pbchybne.txt pro ústřednu B atd. Velikost průběžného souboru lze nastavit v konfiguraci ústředen.

Textový soubor (patext.txt)

Ukládání dat do textového souboru je standardně vypnuto, lze ji zapnout v konfiguraci ústředny na záložce Vlastnosti. Do textového souboru se ukládá kopie vstupních dat, které byly zpracovány, včetně těch, které byly označeny jako chybné. Soubor je umístěn v adresáři ústředny a je pojmenován patext.txt pro ústřednu A, pbtext.txt pro ústřednu B atd. Na rozdíl od průběžného souboru se jeho obsah neumazává, proto, pokud je zapnuto jeho vytváření, je nutné jeho velikost občas zkontrolovat, vytvořit jeho zálohu a soubor smazat. Použití této funkce se doporučuje v situaci, kdy se klade zvláštní důraz na spolehlivost programu, nebo při testování. Protože soubor obsahuje přesnou kopii dat posílanou z ústředny, je možné z něj v případě havárie kdykoliv obnovit obsah databáze hovorů.

Chybový soubor (pachybne.txt)

Řádky, které neodpovídají formátu ústředny a proces zpracování je odmítne, se ukládají do chybového souboru. Soubor je umístěn v adresáři ústředny a je pojmenován pachybne.txt pro ústřednu A, pbchybne.txt pro ústřednu B atd. Za normálního běhu programu by neměl moc narůstat. Pokud do tohoto souboru jdou veškerá vstupní data, pak tvar řádků neodpovídá definici formátu v programu Tardat. Buďto je špatně zvolen formát v konfiguraci ústředny nebo jde o novou verzi firmware ústředny. Tvar řádků je v některých ústřednách konfigurovatelný. Data, která byla uložena do chybového souboru, lze znovu zařadit do zpracování pomocí nástroje Zpětné zpracování, tlačítko Zpracování chybného.

Databáze ve formátu dBase III (tardat.dbf)

Někteří zákazníci potřebují zapojit program Tardat do jejich stávajícího informačního systému. Do souboru Tardat.dbf, který je umístěn v adresáři system, se ukládají veškeré důležité údaje o hovoru včetně ceny. Formát souboru je definován v následující tabulce:

Jméno pole Typ Délka Des. míst Význam
DATUM D 8 0 Datum zahájení hovoru
CAS C 8 0 Čas zahájení hovoru
SEKUND N 5 0 Délka hovoru v sekunách
TYP_HOVORU C 16 0 Typ hovoru (odchozí, příchozí,...)
CIS_ZDROJ C 6 0 Číslo zdroje (pobočky nebo linky)
ZDROJ C 30 0 Jméno zdroje
FYZ_ZDROJ C 6 0 Číslo fyzického zdroje
CIS_CIL C 6 0 Číslo cíle (pobočky nebo linky)
CIL C 30 0 Jméno cíle
FYZ_CIL C 6 0 Číslo fyzického cíle
CISLO C 20 0 Volané číslo
UZIV_KOD C 2 0 Uživatelský kód
STAT C 3 0 Volaný stát
UTO C 20 0 Volané umístění
MTO C 24 0 Volané detailní umístění
CENA N 10 2 Cena hovoru v korunách

Tab. 1: Struktura souboru Tardat.dbf

Ukládání na databázový server přes BDE

Proces zpracování umožňuje ukládání zpracovaných hovorů také na databázový server. Využívá k tomu program Borland Database Engine (BDE) spolupracující s ODBC ovladačem, který dodává výrobce databázového serveru. Záznam obsahuje stejné informace jako soubor Tardat.dbf. V konfiguraci ústředen se zadává jméno databáze, uživatelské jméno a heslo.

Druhý binární soubor

Toto rozhraní slouží pro připojení některých externích modulů. Standardně je tato funkce vypnutá.

2.3.3 Autodetekce během zpracování

Program Tardat umí automaticky přizpůsobit některé konfigurační tabulky podle informací předaných v textových řádcích z ústředny. Jednotlivé funkce lze povolit nebo zakázat v konfiguraci ústředen. Jedná se o:

Čísla poboček a linek

Z řádku se přečte číslo zdroje a cíle. Ve většině formátů lze rozlišit, zda jde o pobočku nebo linku. V takovém případě je možné automaticky doplnit do konfigurace novou linku nebo pobočku. Její vlastnosti se automaticky nastaví podle první pobočky/linky v tabulce.

Zúčtovací kódy

Některé ústředny umožňují zadat k hovoru zúčtovací kód (virtuální účet k zákazníkovi či zakázce). Tyto kódy se zadávají přímo do ústředny a Tardat umožňuje automaticky doplňovat nové kódy do svých konfiguračních tabulek. Vlastnosti nové položky se vždy nastaví podle druhého řádku tabulky, protože na prvním místě stojí vždy speciální zúčtovací kód (nezadán).

Jména poboček a zúčtovacích kódů

Některé ústředny poskytují také informace o jménech poboček a zúčtovacích kódů, tak jak jsou uložené v nastavení ústředny. Je-li nastaveno v Tardatu přebírání jmen, proces zpracování automaticky aktualizuje informace v tabulkách. Je-li nastaveno Přebírat vždy, mění se podle informací z ústředny i pobočky/kódy, které již v tabulce existují. Je-li nastaveno Přebírat při autodetekci, nastaví se jméno pobočky/kódu jen u nových poboček/kódů, které byly právě vytvořeny autodetekcí. Poslední možnost Nepřebírat funkci vypne. Tato volba je umístěna v konfiguraci ústředny v okně Pro odborníky.

Kódy skupin a zařazení poboček do skupin

Tyto funkce se týkají zejména ústředen Alcatel, které umožňují rozdělit pobočky již v nastavení ústředny do skupin, které se identifikují čtyřmístným alfanumerickým kódem. Na žádost servisních techniků byla implementována funkce automatického přebírání skupin do konfigurace Tardatu, přičemž jméno skupiny se nastaví podle předaného kódu.

Protože pro každý hovor je předáno jak číslo pobočky, tak kód skupiny, do které patří, program Tardat může automaticky přeřazovat pobočky ve skupinách synchronně podle nastavení ústředny. V tomto případě se kód skupiny ukládá také do databáze hovorů a při tvorbě přehledu se respektuje, viz následující příklad: Jestliže byla dne 14.6. pobočka 1112 přeřazena ze skupiny A do skupiny B, pak v přehledu hovorů za červen rozdělených podle skupin budou hovory uskutečněné do 14.6. pod skupinou A a hovory uskutečněné po 14.6. budou zařazeny do bloku skupiny B.

Obě funkce lze povolit nebo zakázat pro každou ústřednu zvlášť v nastavení Pro odborníky.

Telefonní čísla zařazená do interního seznamu

Má-li program k dispozici externí telefonní seznam, je možné zapnout funkci, která podle volaných a volajících telefonních čísel automaticky vkládá nové položky do interního seznamu. Maska čísla se u nové položky nastaví na řetězec složený z telefonního čísla předaného v hovoru a znaku "%" pro pravostranné zkrácení. Jméno se vyhledá v externím telefonním seznamu podle telefonního čísla. Je-li tato funkce zapnutá, je nutné počítat s tím, že zpracování hovorů bude trvat delší dobu, protože vyhledávání v externím telefonním seznamu je časově náročné. Tato funkce je standardně vypnutá.

2.3.4 Program Zpracuj a služba Zpracujs

Modul pro zpracování hovorů je dodáván ve dvou variantách:

Nastavení spouštění programu Zpracuj se provádí pomocí dialogu Konfigurace zpracování v menu Konfigurace programu Tardat nebo provést nastavení ručně podle následujícího návodu:

Instalace zástupce do složky Po spuštění:

Otevřete si Tento počítač a vyhledejte složku Po spuštění. Obvykle bývá na disku C: v adresáři Windows\Nabídka Start\Programy\Po spuštění. Pravým tlačítkem myši otevřete nabídku funkcí a zvolte Nový -> Zástupce. Spustí se průvodce pro vytváření zástupců. Stiskněte tlačítko Procházet a v navigačním okně vyhledejte program Zpracuj.exe (obvykle C:\tardat\Zpracuj.exe), jako název zástupce vložte text Zpracuj.

Odstranění zástupce ze složky po spuštění:

Otevřete nabídku Start a vyhledejte v podnabídce Programy složku Po spuštění. V ní označte položku Zpracuj a pravým tlačítkem myši vyvolejte nabídku funkcí. Zvolte položku Odstranit a podvrďte odstranění zástupce.

Instalace služby systému:

Spusťte program Zpracujs.exe s parametrem /INSTALL. Otevřete správce služeb a označte položku Zpracuj (TARDAT) a stiskněte tlačítko Spustit.

Odstranění služby systému:

Pomocí správce služeb nejprve službu Zpracuj (TARDAT) vypněte. Pak spusťte program Zpracujs.exe s parametrem /UNINSTALL.

Hardwarový klíč

Zpracování hovorů je chráněno hardwarovým klíčem, který je součástí dodávky. Při spuštění programu Zpracuj na počítači, kde není nainstalován platný hardwarový klíč nebo parametry uložené v klíči neodpovídají konfiguraci programu, program hlásí v monitorovacím okně chybu a nové hovory se nezpracují.

2.3.5 Uživatelské rozhraní programu Zpracuj

Program Zpracuj je vybaven jednoduchým uživatelským rozhraním, které umožňuje sledovat stav zpracování hovorů a obsahuje také jednoduchou statistiku. Následující text se netýká služby systému Tarwins.

Ikona programu

Spuštění program je indikováno červeným sluchátkem s kolečkem vpravo dole u hodin. Probíhá-li právě zpracování hovorů, je u sluchátka zobrazena malá zelená šipka. V případě, že došlo k chybě, obsahuje ikona malý červený vykřičník.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu programu se otevře základní nabídka funkcí:

Ovládací panel programu

Základní okno programu obsahuje několik záložek. První se jmenuje Monitor a vypisují se do něj hlášení o průběhu zpracování hovorů a také chybové hlášení. Po zaplnění okna se nejstarší řádky vymazávají. Druhá záložka Statistika obsahuje informace o velikosti zpracovaných vstupních dat, počtu hovorů uložených do databáze a do dalších výstupů a také procentuální zastoupení odchozích, příchozích, vnitřních a tranzitních hovorů. V textu jsou uvedena také chybová hlášení. Všechna počítadla se nulují při spuštění programu (čas spuštění je uveden na začátku textu). Poslední záložka O programu obsahuje stručnou informaci o modulu.

Tlačítka v dolní části dialogového okna slouží k řízení běhu procesu:

Je-li vše v pořádku, mělo by okno na záložce Monitor po spuštění programu nebo po stisku tlačítka Start na ovládacím panelu obsahovat podobný text:

Čeká se na zahájení zpracování
Kontrola HW klíče
Klíč je v pořádku, verze 3.7.1
Ústředna A nemá nová data

Tento text znamená, že hardwarový klíč je nainstalován správně. Proces zpracování je připraven, ale ve vstupním souboru ústředny A zatím nejsou žádná data ke zpracování.

2.3.6 Síťové rozhraní

Modul zpracování hovorů obsahuje také jednoduchý webový server, který umožňuje sledování a řízení procesu zpracování. Tato funkce může být výhodná pro správce programu Tardat, který chce mít přehled o programu na své pracovní stanici, ačkoliv modul zpracování běží na jiném počítači.

Nastavení funkce

Monitorovací rozhraní se konfiguruje v programu Tardatu, menu Konfigrace, volba Zpracování.

 1. Na záložce Nastavení zatrhněte volbu Aktivovat monitorovací rozhraní

 2. Nastavte číslo TCP portu. Doporučujeme ponechat přednastavené číslo portu 1113.

 3. Stiskněte tlačítko Uložit.

 4. Restartujte proces zpracování: V případě, že používáte modul Zpracuj, otevřete jeho ovládací panel a stiskněte tlačítko Start. Používáte-li službu Zpracujs, vypněte ji a zase zapněte buďto pomocí tlačítek na záložce Spouštění nebo pomocí Správce služeb.

 5. Spusťte prohlížeč www stránek a do pole pro URL zadejte IP adresu počítače, na kterém je zpracování spuštěno. Například:

  http://192.168.1.1:1113/

  Po odeslání dotazu by se měla objevit úvodní stránka s nabídkou funkcí. (u služby Zpracujs trvá několik sekund, než se server aktivuje).

Obsah stránek

Úvodní stránka obsahuje seznam všech dostupných podstránek. Stránka Stav zpracování odpovídá záložce Monitor na ovládacím panelu a vypisují se zde hlášení o průběhu zpracování hovorů a také chybová hlášení. Počet řádků je omezen a po zaplnění kapacity se nejstarší řádky umazávají. Obsah okna se automaticky po 10 sekundách obnovuje (tuto funkci musí podporovat Váš prohlížeč).

Stránka Statistika zpracování odpovídá záložce Statistika na ovládacím panelu. Jsou zde uvedeny informace o velikosti zpracovaných vstupních dat, počtu hovorů uložených do databáze a do dalších výstupů a procentuální zastoupení odchozích, příchozích, tranzitních a vnitřních hovorů. V textu jsou také uvedena chybová hlášení. Všechna počítadla se nulují při spuštění programu (čas spuštění je uveden na začátku textu).

Stránku Monitor hovorů lze využít pro kontrolu funkčnosti přenosu dat (programu Tarwin) a procesu zpracování (programu Zpracuj). Tabulka obsahuje několik posledních zpracovaných hovorů. Hovory jsou v tabulce řazeny tak, že nejnovější záznam je na začátku tabulky. Velikost tabulky je omezena, po spuštění programu je tabulka prázdná. Jednotlivé typy hovorů jsou rolišeny grafickými ikonami, které jsou shodné s ikonami používanými v okně Monitor hovorů v programu Tardat. Obsah této stránky se automaticky po 10 sekundách obnovuje (tuto funkci musí podporovat Váš prohlížeč).

2.3.7 Další funkce

Hlídání úsředny

Zasílání upozornění je užitečnou funkcí pro velké ústředny, v případě, že zpracování je spuštěno nepřetržitě. Program zobrazí hlášení v případě, že na ústředně nebyly po nastavenou dobu zpracovány žádné nové hovory. Ve verzi 3.5.2 je také možné nastavit, že se pomocí elektronické pošty zašle jednoduchá zpráva na zvolenou adresu nebo několik adres.

Postup:

 1. Spusťte program Tardat, vyberte z nabídky Konfigurace volbu Ústředen. Stiskněte tlačítko Editovat.

 2. Na záložce Vlastnosti stiskněte tlačítko Pro odborníky.

 3. Na stránce Zpracování v sekci Hlídání zapnout zatržítko Upozornit, když více než... a do editačního okna vepište počet hodin, například 24.

 4. Nastavení v okně Pro odborníky uložte tlačítkem OK, zavřete také okno nastavení ústředny s uložením změn a vraťte se do hlavní nabídky programu.

 5. V menu Konfigurace vyberte volbu Zpracování a přejděte na záložku Hlídání.

 6. Pokud chcete, aby se při vydání upozornění zobrazilo dialogové okno s textem, zatrhněte volbu Zobrazit hlášení...

 7. V případě, že chcete zaslat zprávu elektronickou poštou prostřednictvím SMTP serveru, zatrhněte volbu Odeslat e-mail..., do editačního pole vepište adresu, na kterou se má zpráva odeslat (můžete zapsat několik příjemců oddělených čárkou), do editačního pole Odesílatel vyplňte adresu, která bude uvedena jako odesílatel zprávy, a zadejte také ip adresu poštovního serveru. V případě, že Váš server vyžaduje autorizaci, zadejte také uživatelské jméno a heslo. Tlačítkem Test odešlete jednoduchou zprávu a můžete tak ověřit, že parametry jsou nastaveny správně.

 8. Nastavení uložte tlačítkem Uložit.

 9. Restartujte proces zpracování: V případě, že používáte modul Zpracuj, otevřete jeho ovládací panel a stiskněte tlačítko Start. Používáte-li službu Zpracujs, vypněte ji a zase zapněte buďto pomocí tlačítek na záložce Spouštění nebo pomocí Správce služeb.


Poznámky: