Program Tardat

Konfigurace uživatelů


2.5 Konfigurace uživatelů

Databáze hovorů je ve většině firem citlivou záležitostí, proto je nutné omezit přístup do programu na vybranou množinu osob, které mají v programu zadané své heslo. Správce systému přidělí také každému uživateli oprávnění provádět určité úkony. Program také vede podrobný deník provedených akcí. K programu Tardat může zároveň přistupovat několik uživatelů, každý uživatel má kromě vlastní sady přehledů také své osobní nastavení uživatelského prostředí (profil). Konfigurace uživatelů programu Tardat je zcela nezávislá na systému uživatelů používaném pro přihlašování do sítě. Systém uživatelů se používá také v případě, kdy se k přehledům programu Tardat přistupuje pomocí webového serveru.

V této kapitole je popsána konfigurace uživatelů v programu Tardat, druhá část je věnována uživatelskému rozhraní pro nastavení uživatelských účtů.

2.5.1 Vlastnosti uživatelů

Struktura uživatelů tvoří v Tardatu strom. Platí vždy pravidlo, že uživatel může editovat nastavení pouze svých podřízených uživatelů a zároveň platí, že oprávnění libovolného uživatele nesmí být větší, než oprávnění jeho nadřízených. Speciálním případem je Uživatel A, který má funkci správce a stojí vždy na nejvyšší úrovni hierarchie. Má přístup ke všem funkcím programu, které povoluje hardwarový klíč.

Počet uživatelů

V základní verzi programu je maximální počet uživatelů 16, ale tento počet může být zvýšen placenými moduly Uživ+64 a Uživ+128 až na 208 uživatelů.

Uživatelská složka

Každý uživatel má v adresáři programu Tardat přidělen jeden podadresář, které jsou pojmenovány USR.x, kde x je identifikační písmeno (písmena). Uživatelská složka obsahuje tyto části:

Jméno uživatele

Je vhodné, aby každý uživatel měl v systému zadané své jméno. Tento řetězec se zobrazuje v přihlašovacím okně a v dalších dialozích programu, používá se také při přihlašování přes webový server. Pokud budou uživatelé přistupovat přes webový server, nedoporučujeme používat u jmen uživatelů znaky s diakritikou. Není-li v konfiguraci přiřazeno žádné jméno, systém používá pro identifikaci uživatele řetězec "Uživatel XX", kde XX se nahrazuje jedním nebo dvěma písmeny podle pojmenování jeho adresáře v Tardatu.

Přístupové heslo

Neautorizovanému přístupu do programu brání přístupové heslo. Heslem může být libovolně dlouhý řetězec znaků, číslic apod., velká a malá písmena se nerozlišují. Je-li jako heslo zadán prázdný řetězec, systém jeho zadání při startu programu Tardat nevyžaduje.

Do programu je také možné vstupit pomocí zvláštního hesla, které lze použít v případě, že uživatel zapomene své přihlašovací heslo. Toto heslo Vám sdělí na požádání servisní technik firmy Tartek. Po vstupu do programu bude Tardat ihned vyžadovat změnu stávajícího hesla.

Oprávnění

Oprávnění uživatele je množina logických proměnných, které umožňují nebo zakazují uživateli používat určité funkce programu. Vždy platí, že libovolný uživatel nesmí mít větší oprávnění než jeho nadřízený, oprávnění správce je omezeno pouze hardwarovým klíčem. Uživatel si nemůže svoji množinu oprávnění měnit.

Deník provedených akcí

U každého uživatele program Tardat eviduje důležité akce, které pomocí programu Tardat provedl jako například přihlášení a odhlášení, změna konfigurace, použítí vybraných nástrojů apod. Akce jsou pro přehlednost rozděleny do čtyřech kategorií: uživatel, přehledy, konfigurace a nástroje. Záznamy starší než jeden rok se z deníku automaticky průběžně vymazávají.

Uživatelská nastavení

Program udržuje pro každého uživatele sadu voleb a nastavení, které přizpůsobují uživatelské rozhraní programu požadavkům uživatele. V současné verzi se ukládájí tyto parametry:

Přehledy

Každý uživatel má ve svém adresáři uloženou sadu přehledů. Viz kapitola 2.4.

2.5.2 Editace uživatelů v programu Tardat

Dialog pro editaci uživatelů se spouští z hlavní nabídky programu Tardat v nabídce Konfigurace položka Uživatelů. Otevře se dialogové okno, které obsahuje strom znázorňující hierarchii existujících uživatelů. Ikonami (viz tabulka 3.6) jsou rozlišeny tři typy uživatelů: správce (Uživatel A), technik (má oprávnění vytvářet a editovat další uživatele) a běžný uživatel (ostatní). V pravé části okna pod tlačítky je uveden počet definovaných uživatelů / maximální povolený počet. Tlačítkem Editovat se spustí editační dialog pro nastavení parametrů vybraného uživatele, ovládací prvky jsou v okně tématicky rozděleny do tří stránek:

Symbolvýznam
správce (Uživatel A, stojí vždy nejvýše)
technik (má oprávnění vytvářet a editovat další uživatele)
běžný uživatel (ostatní)

Tabulka 3.6: Symboly pro rozlišení kategorií uživatelů

Vlastnosti

Oprávnění

Na druhé stránce se konfiguruje oprávnění uživatele. Jednotlivé volby jsou uspořádany přehledně do stromu, který odpovídá položkám v hlavním menu programu. Před každou volbou je ikona, která znázorňuje její stav, viz tabulka 3.7 Změna oprávnění se provádí tlačítky Povolit nebo Zakázat. Povolení nebo zakázání uzlu, který má pod sebou další podvolby, změní stav také všech podvoleb.

Symbolvýznam
funkce je povolena a jsou-li pod touto volbou zařazeny ještě další volby, jsou všechny také povoleny
funkce je zakázána a jsou-li pod touto volbou zařazeny ještě další možnosti, jsou všechny také zakázány
tato ikona znamená, že pro touto volbou jsou zařazeny ještě další volby a některé z nich jsou povoleny a některé zákázány
indikuje, že tato funkce je zakázána a nelze ji povolit, protože tuto tuto funkci má zakázanou i nadřízený uživatel nebo ji nepovoluje hw klíč

Tabulka 3.7: Symboly v okně pro nastavení oprávnění uživatele

Deník provedených akcí

Na třetí stránce konfiguračního okna uživatele je zobrazen výpis z deníku provedených akcí. Tlačítky v horní části okna lze zapnout nebo vypnout zobrazování událostí z určité kategorie. Záznamy ve výpisu jsou vždy seřazeny podle data tak, že nejčerstvější záznamy jsou vždy nahoře. Ikony v tabulce indikují kategorii, do které událost patří, viz tabulka 3.8

Symbolvýznam
Uživatelé (např. přihlášení a odhlášení)
Přehledy (uložení a mazání přehledů apod.)
Nástroje (archivace, zpětné zpracování, ...)
Konfigrace (změny v konfiguraci programu Tardat)

Tabulka 3.8: Symboly pro rozlišení katerorií v deníku uživatele

2.5.3 Postup při přihlašování do programu Tardat

  1. Není-li v Tardatu definován žádný uživatel, program vypíše chybové hlášení a skončí.

  2. Je-li v Tardatu definován jen jediný uživatel nebo je identifikace uživatele zadána parametrem v příkazovém řádku pokračuje se následujícím krokem. Jinak se zobrazí seznam uživatelů, uživatel klikne na položku s jeho přihlašovacím jménem a stiskne tlačítko OK.

  3. V případě, že uživatel má v konfiguraci nastavené neprázdné heslo, požádá program o jeho zadání. Při zadání špatného hesla 3x po sobě si program tuto skutečnost zapamatuje a program Tardat se ukončí. Také přihlašovací heslo lze předat v příkazové řádce.

Příkazová řádka

Uživatelské jméno a heslo se přes příkazovou řádku předává následujícím způsobem:

tardat [jméno [heslo]]
kde jméno je uživatelské jméno nebo písmeno případně dvojice písmen, která označuje jeho pracovní adresář (např. A pro správce) a heslo je jeho přihlašovací heslo. Pokud některý z parametrů obsahuje mezeru, musí být uzavřen do úvozovek.

Příklady:

tardat a
tardat a mojeheslo
tardat Novák mojeheslo
tardat "P. Novák" "moje heslo" 

Poznámky: