Zpracování hovorů a konfigurace ústředen

Nastavení ústředen v programu Tardat


2.2 Nastavení ústředen v programu Tardat

2.2.1 Ústředny

Základní okno konfigurace ústředen obsahuje tabulku definovaných ústředen. V prvním sloupci je označení ústředny, které koresponduje s označením příslušného adresáře (Ústředna A má všechny soubory uloženy v adresáři PBX.A atd.). V druhém sloupci je její jméno a ve třetím sloupci je uveden maximální počet poboček povolený v hardwarovém klíči.

Nová ústředna se zřídí kliknutím na nový řádek a stiskem tlačítka Nová vlastní pro vytvoření vlastní ústředny (ze které přichází tarifní řádky) nebo Nová nevlastní pro vytvoření nevlastní ústředny (má pouze tabulku odchozích kódů). U již existující ústředny lze změnit její typ tlačítky Na nevlastní a Na vlastní. Ústředna se vymaže tlačítkem Smazat, které po potvrzení uživatelem zruší konfigurační tabulky ústředny a vymaže také celý adresář ústředny.

Dialog pro editaci nastavení ústředny se spustí tlačítkem Editovat nebo dvojklikem v příslušném řádku tabulky.

Editace vlastní ústředny

Veškerá nastavení a tabulky jsou rozdělena do několika záložek.

První záložka "Vlastnosti" obsahuje editační pole pro zadání jména ústředny, informace o formátu vstupních dat (výrobce + typ). Tlačítkem "Nastavení formátu" se otevře dialog pro změnu formátu. Vlastnosti, které se používají jen výjimečně a do kterých by uživatel neměl zasahovat jsou skyty v dialogu, který se spouští tlačítkem "Pro odborníky".

Ve třetí sekci "Soubory" jsou volby, které ovlivňují zacházení se soubory během procesu zpracování nových hovorů. Během zpracování se vytváří v adresáři ústředny soubor paprubez.txt, který obsahuje několik posledních zpracovaných řádků, jeho velikost se nastavuje ve volbě Velikost průběžného souboru, doporučená hodnota je 30kB. Volba "Zápis dat i do souboru text.txt" zapíná ukládání zpracovaných řádků také do záložního souboru patext.txt v adresáři ústředny; jeho velikost není nijak omezována. Zatržítko "Zápis dat i do souboru TARDAT.DBF" zapíná ukládání zpracovaných hovorů také ve formátu dBase III do souboru TARDAT.DBF, který je v adresáři SYSTEM a je pro všechny ústředny společný. Volba "Zápis dat i do databáze přes BDE" povoluje ukládání zpracovaných hovorů na databázový server, například MySQL. Pod tlačítkem "Nastavení" se skrývá dialog pro konfiguraci připojení k databázi. Ostatní volby v sekci "Soubory" se týkají rozšiřujících modulů a tyto volby jsou popsány v dokumentaci k modulům.

Nastavení formátu

Dialog pro změnu formátu vstupních řádků ústředny se otevře stiskem tlačítka "Nastavení formátu" na kartě "Vlastnosti". Dialog obsahuje výběrové pole se seznamem výrobců (nejprve je nutné zvolit výrobce) a v druhém výběrovém poli jsou zobrazeny všechny podporované formáty zvoleného výrobce.

Zatržítky v dolní části okna se volí, které tabulky se mají po potvrzení okna inicializovat. Volba "Časování" se týká časových odečtů a filtrů.

Při změně formátu lze také vymazat z hlavní databáze všechny hovory týkající se editované ústředny. Tato funkce se zapíná volbou "Vymazat hovory...". Při prvním nastavení programu po čisté instalaci je formát ústředny nastaven na "Demonstrační" a pak se automaticky nabízí vymazání demonstračních dat z databáze.

Veškeré změny se provedou až po potvrzení okna tlačítkem "OK".

Pro odborníky

Parametry ústředny, které až na výjimečné případy není nutné měnit jsou umístěny ve zvláštním dialogu, který je přístupný pod tlačítkem "Pro odborníky" na záložce "Vlastnosti". Tyto volby se nastaví podle konstant v programu automaticky při změně formátu ústředny.

Na první záložce je zobrazeno schéma zapojení propojovacího kabelu mezi ústřednou (obrázek se mění podle nastavení formátu ústředny) a bufferem TARFLEX.

Druhá záložka obsahuje volby týkající se zpracování hovoru a na třetí záložce jsou parametry pro pseudotarifikaci. Viz následující tabulka:

Volba Význam
Pulzy výstupní síť Ústředna může poskytovat tarifní informace (pulzy)
Pseudo výstupní síť Povolení pseudotarifikace na straně cíle
Pseudo vstupní síť Povolení pseudotarifikace na straně zdroje
Kód Zda ústředna dává zúčtovací kódy
Autodetekce skupin Povolení autodetekce nových skupin podle předaného kódu
Přesouvání poboček... Povolení změny zařazení pobočky do skupiny podle předaného kódu
Odchozí Ústředna předává údaje o odchozích hovorech
Příchozí Ústředna předává údaje o příchozích hovorech
Tranzitní Ústředna předává údaje o tranzitních hovorech
Vnitřní Ústředna předává údaje o vnitřních hovorech
Přebírání jmen Nastavuje režim funkce, která mění jména poboček a zúčtovacích kódů podle údajů předaných v řádku
Oddělovač Znak, který odděluje v údajích z ústředny jednotlivé záznamy (nelze měnit)
Ignorovač Znaky, které se ve vstupních řádcích přeskakují (nelze měnit)
Hlídání Nastavuje funkci "Hlídání" - viz kapitola věnovaná zpracování
Odečty a filtry Časové konstanty pro pseudotarifikaci, pro jednotlivé tarifní oblasti, globálně pro celou ústřednu.
V trvání je volba čísla Z trvání hovoru je nutné odečíst také čas pro volbu čísla - v tom případě je nutné u linek nastavit správný typ volby čísla (tónová, pulzní)
Čas je při zahájení hovoru Zapnuto = ústředna předává čas zahájení hovoru, vypnuto = ústředna předává čas ukončení hovoru
Trvnání od 1. inf. jedn. Ústředna nuluje počítadlo trvání hovoru při příchodu prvního pulzu

Tab.1: Volby ústředny v okně "Pro odborníky"

Linky

Další záložka editačního dialogu ústředny obsahuje tabulku definovaných linek. V prvním sloupci je vždy uvedeno číslo linky a její jméno. Červený křížek u ikony znamená, že je linka utajená. Jména linek nemusí být jednoznačná, protože se k identifikaci používá pouze číslo. V dalších sloupcích jsou zobrazeny odchozí a připojení připojení a další parametry linky.

Nabídka všech funkcí, které lze provádět je dostupná v pop-up nabídce. Program umožňuje editovat několik linek najednou, lze celý seznam linek exportovat do souboru nebo kopírovat či přenášet linky přes zásobník.

V editačním dialogu linky se vždy vyplňuje číslo linky. Pojmenování není povinné a nemusí být ani jednoznačné. Vždy se vyplňuje také připojení, na výběr jsou dvě možnosti. Většinou se linka přiřadí do svazku a připojení se konfiguruje až v konfiguraci svazku nebo může mít linka samostatné připojení. V tom případě se v editačním dialogu zpřístupní další záložka Samostatné připojení pro jeho konfiguraci (je uvedeno dále).

Svazky

Následující záložka editačního dialogu ústředny obsahuje v levé části tabulku definovaných svazků linek. V pravé části jsou dvě okna, která se používají pro změnu zařazení linek do svazků. Levé okno obsahuje seznam linek, které jsou zařazeny do právě vybraného svazku, v pravé okno je seznam linek se samostatným připojením. Tlačítky se šipkami lze přesouvat linky mezi okny.

Zatržítkem Autodetekce pod tabulkou se zapíná funkce autodetekce nových položek

Editační dialog svazku obsahuje především nastavení odchozího a příchozího připojení a také jméno svazku, které musí být vyplněno a musí být jedinečné.

Další vlastnosti svazku se používají jen málo a jsou umístěny na kartě Vlastnosti. Sekce odečty a filtry slouží k nastavení speciálních časových odečtů a filtrů (používá se například u ISDN linek nebo GSM bran). Jestliže je aktivní volba Podle ústředny, pak pro hovory na tomto svazku platí časové konstanty uvedené v okně Pro odborníky (popsáno výše). Nastaví-li se jako aktivní volba Vlastní, pak se v okně objeví tabulka pro zadání odečtů a filtrů. Hodnoty jsou rozděleny podle tarifních oblastí a uvádí se vždy v sekundách. Tlačítko Standardní... nastaví všechny proměnné odečtů a filtrů na hodnoty přednastavené v programu.

Pobočky

Tabulka poboček se nastavuje na záložce pobočky v editačním okně ústředny. Tabulka obsahuje seznam všech definovaných poboček. V prvním sloupci je uvedeno vždy číslo pobočky a její jméno, v dalších sloupcích je přehled vlastností. U utajených poboček je v ikoně zobrazen červený křížek. Program umožňuje editovat několik poboček najednou. Všechny funkce jsou dostupné v pop-up nabídce, seznam poboček lze exportovat do souboru. Pobočky je možné kopírovat nebo přenášet přes zásobník.

Zatržítkem Autodetekce pod tabulkou se zapíná funkce autodetekce nových položek

Editační dialog pobočky obsahuje pole pro vložení čísla pobočky, které je povinné. Pole jméno nemusí být vyplněno. Maskování se zadává buď přímo pro pobočku nebo se vybere volba "podle zúčtovacího kódu".

Zúčtovací kódy

Tabulka zúčtovacích kódů se nastavuje na záložce Zúčtovací kódy v editačním okně ústředny. Tato záložka je přístupná pouze tehdy, je-li ve formátu ústředny zapnutá volba Kód (viz část Pro odborníky). Je-li v ikoně zobrazen červený křížek, znamená to, že u daného kódu je zatržena volba Zobrazit jako 1. ZK (hovory budou v přehledu zobrazeny pod kódem "Nezadán"). Program umožňuje editovat vlastnosti nekolika řádků najednou. Veškeré funkce jsou dostupné v pop-up nabídce, je možné kopírovat nebo přenášet řádky přes zásobník.

Zatržítkem Autodetekce pod tabulkou se zapíná funkce autodetekce nových položek

V editačním okně kódu musí být vyplněno alespoň pole Kód. Zadání jména není povinné. Výjimkou je speciální kód Nezadán, který stojí v tabulce vždy na prvním místě, jeho kód je vždy prázdný a jméno Nezadán nelze měnit.

Přístup. kódy z této ústředny

Tabulka přístupových kódů je v editačním dialogu ústředny přístupná u vlastních i nevlastních ústředen.

V editačním dialogu se vždy nastavuje přístupový kód, počet číslic, které se mají odebrat z telefonního čísla při průchodu, případně číslo, které se při průchodu vloží na začátek telefonního čísla (např. volba operátora). V dolní části okna se konfiguruje připojení, které platí v odchozím i příchozím směru.

Konfigurace připojení

U konfigurace linek se nastavuje zvlášť odchozí připojení, které se používá v případě, že cílem je linka (odchozí a tranzitní hovory) a příchozí připojení používané u linek na straně zdroje (příchozí a tranzitní hovory). U tranzitních hovorů, které mají linku ve zdroji i v cíli se prochází telefonní síť oběma směry, ale odchozí směr má pro tarifikaci vždy přednost. U přístupových kódů a průchodových sítí se konfiguruje pouze jediné připojení, platné pro oba směry.

Editace nevlastní ústředny

U nevlastní ústředny se edituje pouze jméno a tabulka přístupových kódů. Postup je stejný jako v případě vlastní ústředny.

2.2.2 Průchodové sítě

Dialog pro konfiguraci průchodových sítí se vyvolá tlačítkem Průchodové sítě v okně Konfigurace ústředen. Jestliže zatím není definována žádná síť, okno obsahuje v horní části prázdnou plochu. Kliknutím na tlačítko Nová síť se vytvoří nová průchodová síť a v horní části okna se objeví editační prvky pro její nastavení. Každá síť má svoji záložku v záhlaví okna kliknutím na záložku se objeví nastavení sítě.

V konfiguraci sítě se vyplňuje jméno, které není povinné, ale pro lepší orientaci v programu doporučujeme síť vhodně pojmenovat. Tabulka obsahuje seznam definovaných odchozích kódů.

V editačním dialogu se vždy nastavuje přístupový kód, počet číslic, které se mají odebrat z telefonního čísla při průchodu, případně číslo, které se při průchodu vloží na začátek telefonního čísla (např. volba operátora). V dolní části okna se konfiguruje připojení, které platí v odchozím i příchozím směru.

2.2.3 Uživatelské sítě

Editor uživatelských sazeb se spouští z okna Konfigurace ústředen tlačítkem Uživatelská síť. Dialogové okno obsahuje tabulku definovaných uživatelských sazeb. Dvojklikem na řádek v tabulce se spustí editační okno.

V nastavení sazby musí být vždy vyplněn alespoň kód a umístění. Pravidla pro zápis kódu jsou uvedena v předchozí kapitole.

Cena se uvádí vždy v korunách za minutu bez ohledu na interval účtování, případně v korunách za hovor u paušální platby. Cenu lze specifikovat bez daně nebo s daní a podle toho se vyplní další pole. Interval účtování se zadává v sekundách. Volba Přenášená informace specifikuje způsob, jakým se interpretuje tarifní informace předaná od provozovatele. Oblast určuje do které tarifní oblasti budou hovory zařazeny (podle oblastí lze třídit hovory v přehledu).

2.2.4 Skupiny poboček

Dialog pro nastavení skupin se spouští v hlavním menu z nabídky Konfigurace volba Skupin poboček. Tabulka obsahuje seznam všech definovaných skupin. Dvojklikem na některou položku se spustí editační dialog.

Ovládací prvky pro nastavení skupiny jsou rozděleny do tří záložek: Na první záložce se nastavuje jméno skupiny, které musí být vyplněno a musí být jedinečné, a procentuální příplatek na hovory. Jméno speciální skupiny Ostatní pobočky nelze změnit. Na druhé záložce jsou údaje, které se vypisují na faktuře v části Odběratel.

Třetí stránka obsahuje dvě tabulky, které slouží k zařazení poboček do skupin. V levé tabulce jsou pobočky zařazené do editované skupiny. V pravé tabulce jsou pobočky zařazené do skupiny Ostatní pobočky a jsou roztříděny na jednotlivé ústředny. Každá ústředna má svoji záložku nad tabulkou a kliknutím na záložku se zobrazí jen pobočky příslušné ústředny. Šipkami lze přesouvat vybrané pobočky mezi tabulkami. Výjimkou je pouze skupina "Ostatní pobočky", která má na této straně pouze jedinou tabulku se zařazenými pobočkami roztříděnými podle ústředen.

2.2.5 Interní seznam

Editor interního seznamu se spouští z hlavního menu programu, v nabídce Konfigurace položka Interního seznamu. Editační okno obsahuje tabulku definovaných čísel. Seznam lze exportovat do souboru. Dvojklikem na řádek tabulky se spustí dialog pro nastavení položky.

Speciální položka ostatní čísla má vždy pevně zadanou masku (%) a neměnitelné jméno. Tuto položku také nelze smazat.

V editačním okně se v položce Telefonní číslo zadává buď konkrétní telefonní číslo nebo sada čísel s využitím speciálních znaků. Jméno nemusí být vyplněno a nemusí být ani jedinečné. Pokud má být jméno uvedeno v přehledu ve sloupci Detailní nerozdělený, zatrhne se také volba Přebírat jméno do přehledu. V dolní části okna je nápověda pro zadávání speciálních znaků do masky telefonního čísla. Kliknutím na tlačítko v legendě se příslušný znak přepíše přímo do editačního pole na místo kurzoru.