Nástroje pro správu konfigurace


Úvod

Program Tardat obsahuje užitečné nástroje, které umožňují exportovat nebo importovat konfigurační tabulky do souboru a propojit tak tarifikační software s dalšími programy. Program umí zpracovat několik vstupních a výstupních formátů souborů, které lze dále modifikovat pomocí nastavitelných parametrů.

V tomto dokumentu...

jsou popsány nástroje, které pracují s celou konfigurací programu Tardat - provádí export nebo import tabulek a nástroj pro zálohování konfigurace. V textu jsou uvedeny také specifikace podporovaných formátů vstupních a výstupních souborů. U každé podkapitoly je uveden také popis ovládání nástrojů.

2.7.1 Import konfiguračních tabulek

Tento nástroj by měl řešit propojení programu Tardat v rovině konfigurace s jinými produkty, například podnikovým informačním systémem zákazníka. Pomocí této funkce je možné změnit vybrané části konfigurace podle vstupního souboru. Data mohou být uložena v několika formátech. V současné době je ve verzi 3.4.2 implementován vstupní filtr pro soubory dBase III (DBF), textové soubory se středníkem jako oddělovačem (CSV) a speciální textový formát, navržený pro potřeby upgradu programu Tardat z DOSové verze.

Uživatelské rozhraní nástroje

Uživatelské prostředí nástroje má formu průvodce; program postupně klade uživateli otázky. Výběr otázek se liší podle zvoleného vstupního filtru. V levé části okna se zobrazuje stručný návod.

 1. V první řadě se program zeptá na jméno vstupního souboru. Můžete zadat jméno souboru přímo do editačního pole nebo stiskněte tlačítko Vyhledat soubor a zobrazí se okno, ve kterém vyhledejte soubor se vstupními daty a stiskněte tlačítko Otevřít. Jméno souboru i s cestou se doplní do editačního pole. Stiskněte tlačítko Pokračovat.

 2. V dalším kroku se program pokusí určit podle několika prvních znaků typ souboru a nabídne dialog pro zadání formátu vstupního souboru. Zadejte formát vstupního souboru a stiskněte tlačítko Pokračovat.

  U formátů DBF a CSV se program dále ptá na:

 3. použité kódování českých znaků.

 4. Jaká data soubor obsahuje, tj. která konfigurační tabulka se má změnit

 5. Nastavují-li se pobočky nebo zúčtovací kódy a v programu je definována více než jedna ústředna, program umožní uživateli vybrat si ústřednu, která se bude modifikovat.

 6. V posledním kroku zadejte, co se má provést se stávajícími položkami v tabulce. Na výběr jsou tyto možnosti:

2.7.2 Formáty vstupních souborů

Každý formát souboru má svou hlavičku, ve které se specifikují názvy sloupců. Ty určují, do které proměnné data v daném sloupci patří. Vždy je nutné dodržet pojmenování sloupců, které je specifikováno v tabulce 3. Důležité je také pořadí sloupců.

Klíč

V každém formátu je určena jedna položka, která slouží jako klíč (bývá to první sloupec). Musí být vždy vyplněná. Při importu se podle klíče vyhledává mezi stávajícími položkami ta, jejíž hodnota klíče se shoduje s hodnotou uvedenou v souboru. Pokud taková položka existuje, opraví se podle dat ze souboru její vlastnosti. V opačném případě se vytvoří položka nová.

Příklad:

Jestliže v interním seznamu existují tyto položky:
  MASKA     JMÉNO    
  0541414141   Petr Novák
  0223232323   Libor Novotný
  
a vstupní soubor má tvar (JMÉNO je klíč):
  JMÉNO     MASKA
  Libor Novotný 666
  Fax      999
  
pak po importu konfigurace se tabulka změní na:
  0541414141   Petr Novák
  666      Libor Novotný
  999      Fax
  
Má-li vstupní soubor tvar (MASKA je klíč): 
  MASKA     JMÉNO
  0541414141   Libor Novotný
  999      Fax
  
pak výsledná tabulka bude vypadat takto: 
  0541414141   Libor Novotný
  0223232323   Libor Novotný
  999      Fax

Formát DBF

Většina programů, které pracují s tabulkami dat, umožňuje zapsat nebo načíst data v tomto formátu. Z tohoto důvodu toto rozhraní umožňuje propojení s celou řadou programových produktů. Filtr je upraven tak, aby zpracoval i soubory neodpovídající přesně specifikaci formátu.

Protože soubor neobsahuje žádné informace o tom, jaký druh dat se v něm nachází, při importu se program zeptá, kam je mají data ze souboru uložit.

V uživatelském rozhraní je také možné nastavit použité kódovaní českých znaků, výběrem ze tří možností: kódová stránka 1250 (Windows), 859 (DOS) nebo kódování bří. Kamenických.

Formát CSV

Toto je jednoduché textové rozhraní. Výhodou tohoto formátu je, že je editovatelný běžným textovým editorem a snadno se programuje.

Jednotlivé věty databáze tvoří textové řádky, oddělené dvojicí znaků CR (13) a LF (10) nebo jen jedním znakem LF (10). Sloupce jsou navzájem odděleny středníkem. Je-li potřeba uložit do buňky znak středník, celý řetězec se uzavře do úvozovek nebo apostrofů. V případě, že je řetězec uzavřen v úvozovkách, pak znak úvozovky se zapisuje jako dvě bezprostředně následující úvozovky. Stejné pravidlo platí v případě apostrofů.

Reálná čísla zapisují se s desetinnou tečkou, logické hodnoty se zapisují ANO, A, TRUE, T pro "ano" a NE, N, FALSE, F pro "ne". Na velikosti písmen nezáleží.

Příklad:

tvar souboru ve formátu CSV pro import interního seznamu:

JMENO;MASKA;ZOBRAZIT;POZNAMKA
Tartek;43240402;T;Tartek pevná
"Libor Novotný";1234567;F;Libor pevná
"""Petr"" Novák";7654321;T;mobil

Program Tardat vyžaduje, aby v prvním řádku byla hlavička s názvy sloupců. Jejich pojmenování musí odpovídat specifikaci uvedené v tabulce 3.

Speciální formát Tardatu

Pro potřeby upgradu programu z DOSové verze byl navržen speciální textový formát, který umožňuje uložit do jednoho souboru celou původní konfiguraci programu, tedy několik tabulek s různým, typem dat (pobočky, linky, skupiny, ...).

Soubor je rozdělen na jednotlivé bloky. Každý blok tvoří hlavička, následují věty tabulky a na konci je jeden volný řádek oddělující data od následujícího bloku.

Hlavička je uzavřena v hranatých závorkách. Na začátku je uveden kontext, který určuje, do které části konfigurace následující data patří. Za kontextem může být uvedeno několik atributů, které mají tvar klíč nebo klíč = hodnota nebo klíč = (hodnota, hodnota, hodnota, ...). Jednotlivé atributy se oddělují alespoň jedním znakem mezera, tabulátor, CR, LF.

Tabulka dat obsahuje data v textovém tvaru. Jednotlivé věty tvoří textové řádky, oddělené dvojicí znaků CR a LF. Sloupce se uvnitř řádku oddělují čárkou, středníkem nebo tabulátorem. Jednoduché řetězce mohou obsahovat pouze znaky A-Z, a-z, 0-9, _, +, - a znaky s interpunkcí. Obsahuje-li řetězec jiné znaky, musí se uzavřít do úvozovek. Úvozovky se v tomto případě kódují jak dvojice bezprostředně následujících úvozovek.

Do souboru je také možné ukládat poznámky. Začínají-li dvěma lomítky, platí pouze do konce řádku. Poznámka začínající znaky /* končí dvojicí znaků */.

Kontext specifikuje typ dat, které následují v bloku a také konfigurační tabulku, do které se mají vstupní data uložit. Přehled kontextů je uveden v následující tabulce:

Kontext Význam
USTREDNA.X.POBOCKY Pobočky ústředny, X je identifikační písmeno ústředny
USTREDNA.X.ZUCT_KODY Zúčtovací kódy ústředny, X je identifikační písmeno ústředny
INTSEZNAM Interní seznam
SKUPINY Skupiny poboček

Tabulka 1: Přehled kontextů ve speciálním formátu Tardatu

Atribut Význam
MERGE Stávající položky v tabulce se ponechají, standardně zapnuto pro všechny tabulky mimo tabulku poboček
OVERWRITE Stávající položky v tabulce se před importem vymažou. Standardně zapnuto pro tabulku poboček
OVERWRITE=(od, do) Stávající položky v tabulce s identifikačními čísly v rozsahu od - do (včetně) se před importem vymažou.
SLOUPCE=(sloupce1, sloupec2, ...) Definuje záhlaví tabulky. Viz další text, povinný

Tabulka 2: Přehled atributů ve speciálním formátu Tardatu

Povinný atribut SLOUPCE definuje přiřazení hodnot v souboru sloupcům tabulky. Jeho hodnotou je seznam identifikátorů oddělený čárkou a uzavřený do kulatých závorek. Speciálním případem je podtržítko (_) - údaje v tomto sloupci se ignorují, nebo tři tečky (...) které se uvádí na konci a způsobí ignorování tohoto a všech dalších sloupců až do konce řádku.

Reálná čísla zapisují se s desetinnou tečkou. Logické hodnoty se zapisuje ANO, A, TRUE, T pro "ano" a NE, N, FALSE, F pro "ne". Na velikosti písmen nezáleží.

Příklad:

[INTSEZNAM OVERWRITE SLOUPCE=(JMENO, MASKA, ZOBRAZIT, ...)]
"Ostatni cisla", "%", A, "Specialni polozka"
"Praha", "02%", A
"Brno" , "05%", A
"Tartek", "0543210402", A, "Firma Tartek", "Lužická 9, Brno"
"Internet", "0971%", A
"Mobily", "060%^07%", A

2.7.3 Specifikace sloupců tabulek

Jméno Význam Poznámky
Tabulka položek interního seznamu
MASKA Maska telefonního čísla. Zapisuje se stejně jako v editačním okně uživatelského prostředí programu Tardat. povinná, klíč
JMENO Jméno položky, které je možné uvádět v přehledu jako Detailní umístění. klíč
ZOBRAZIT Logická hodnota. Je-li nastavena na Ano, zobrazuje se jméno položky v přehledu.  
POZNAMKA Libovolný text  
CISLO Identifikační číslo - libovolné číslo od 0 do 65535, musí být jedinečné. Číslo 0 je vyhraženo pro položku "Ostatní čísla" (speciální položka, do které patří všechna telefonní čísla nevyhovující maskám ostatních položek). klíč
Tabulka skupin poboček
JMENO Jméno skupiny klíč, povinná
JMENO_FIRMY nebo FIRMA Jméno firmy uváděné na faktuře klíč
ADRESA Adresa firmy (ulice + orient. číslo)  
MESTO Město  
PSC Poštovní směrovací číslo  
ICO IČO  
DIC DIČ  
BANK_SPOJ Bankovní spojení  
POZNAMKA Libovolný text  
CISLO Identifikační číslo - libovolné číslo od 0 do 65535, musí být jedinečné. Číslo 0 je vyhraženo pro položku "Ostatní pobočky" (speciální položka, do které patří všechny pobočky nezařazené do jiné skupiny). klíč
Tabulka poboček ústředny
CISLO Číslo pobočky v rozsahu 0 až 999999, musí být jedinečné. klíč, povinná
JMENO Jméno pobočky, libovolný text klíč
SKUPINA Identifikační číslo skupiny, do které pobočka patří Uvádí se buď SKUPINA nebo JMEN_SKUP
JMEN_SKUP Jméno skupiny, do které pobočka patří. Uvádí se buď SKUPINA nebo JMEN_SKUP
UTAJENI Logická hodnota. Je-li Ano, pak hovory na této pobočce se v přehledech neuvádějí.  
PRIPL_PODLE Logická hodnota. Je-li Ano, pak příplatek pro hovory na této pobočce se počítá podle tabulky zúčtovacích kódů.  
PRIPL_PROC Výše příplatku v procentech. Rozsah hodnot od -100 do +1023 %.  
MASK_PODLE Logická hodnota. Je-li Ano, pak maskování tel. č. pro hovory na této pobočce se určuje podle tabulky zúčtovacích kódů.  
MASK_PROC Typ maskování telefonních čísel. 0=Nemaskovat, 1=Zbytek; 2=Zbytek, max. 4; 3=vždy 1 místo; 4=vždy 2 místa; ... 8=vždy 6 míst  
AUTH_KOD Autorizační kód - řetězec znaků 0-9ABCD max. délky 10 znaků  
POZNAMKA Libovolný text  
Tabulka zúčtovacích kódů ústředny
KOD Zúčtovací kód, řetězec znaků 0-9ABCD*#, maximálně 16 znaků, musí být jedinečný. klíč, povinná
JMENO Jméno zúčtovacího kódu, libovolný text klíč
PRIPL_PROC Výše příplatku v procentech. Rozsah hodnot od -100 do +1023 %.  
MASK_PROC Typ maskování telefonních čísel. 0=Nemaskovat, 1=Zbytek; 2=Zbytek, max. 4; 3=vždy 1 místo; 4=vždy 2 místa; ... 8=vždy 6 míst  
POZNAMKA Libovolný text  

Tabulka 3: Specifikace sloupců tabulek pro import konfigurace

Legenda k poznámkám v tabulce:

2.7.4 Export konfigurace

Pomocí tohoto nástroje můžete exportovat vybrané konfigurační tabulky do souboru. Na výběr je několik výstupních formátů, které mají ještě řadu uživatelských nastavení, takže výstup je možné vložit do většiny existujících textových a tabulkových procesorů nebo uložit na databázový server, například MySQL.

Postup při vytváření výstupního souboru

 1. V programu Tardat vyberte z hlavní nabídky Nástroje volbu Export konfigurace.

 2. Na první stránce je zobrazen seznam všech dostupných konfiguračních tabulek. Označte tabulku, kterou chcete exportovat a stiskněte tlačítko Pokračovat.

 3. V dalším dialogu zvolte formát, v jakém mají být data do souboru uložena.

 4. Vyberte si požadováné kódování českých znaků.

 5. V dalším dialogu nastavte, které údaje bude výstupní soubor obsahovat. Obsah okna se liší podle zvoleného formátu výstupu, jednotlivé volby jsou pospsány v předchozí kapitole.

 6. Program Vás požádá o vyhledání adresáře, do kterého chcete soubor uložit, a o zadání jména souboru. Stisknutím tlačítka Uložit zahájíte exportování tabulky.

 7. Pokud proběhlo vše v pořádku, program vypíše počet uložených záznamů. V opačném případě se zobrazí chybové hlášení.

2.7.5 Specifikace formátů výstupních souborů

Současná verze programu Tardat obsahuje tyto výstupní filtry:

Export do prostého textu

Výstupní soubor obsahuje řádky, které jsou odděleny dvojicí znaků CR (13) a LF (10). Kódovaní českých znaků je volitelné, program podporuje kódovou stránku 1250 (Windows), 859 (DOS), ISO 8859-2 (Linux), kód bří Kamenických a výstup bez diakritiky.

Výstup může obsahovat záhlaví s názvem tabulky případně s popisy sloupců. Sloupce tabulky mají pevnou šířku. Soubor může být zakončen informačním řádkem, který obsahuje údaj o počtu záznamů, verzi programu s datem a časem vytvoření tabulky.

Soubor v tomto formátu můžete načíst do běžného textového editoru a vytisknout. Použijte písmo, které má pevnou šířku znaku, například Courier, aby bylo zachováno rozdělení sloupců.

Příklad:

Pobočky ústředny A

Číslo Jméno pobočky   Skupina Jméno skupiny   Příplatek Maska                               
  15 Martin         2 Obchodní oddělení     0 Nemaskovat                                    
  16 Jitka          3 Sekretariát        0 Nemaskovat                                    
  17 Sekretářka       3 Sekretariát        0 Nemaskovat                                    

Počet řádků: 3. Přehled vytvořil program TARDAT 3.6.3 dne: 31. 3. 2003 11:53.

Export do formátu CSV

Výstupní soubor obsahuje řádky, které jsou odděleny dvojicí znaků CR (13) a LF (10). Kódovaní českých znaků je volitelné, program podporuje kódovou stránku 1250 (Windows), 859 (DOS), ISO 8859-2 (Linux), kód bří Kamenických a výstup bez diakritiky. Narozdíl od předchozího případu nejsou šířky sloupců pevné, ale mezi jednotlivými sloupci je oddělovač, nejčastěji středník.

Výstup může obsahovat záhlaví s názvem tabulky případně s popisy sloupců. Soubor může být zakončen informačním řádkem, který obsahuje údaj o počtu záznamů, verzi programu s datem a časem vytvoření tabulky. Tyto údaje se uvádějí vždy do poznámky.

Filtr má velké množství parametrů uvedených v následujícím přehledu, které umožňují přizpůsobit výstup podle přání uživatele. Do všech uvedených polí lze vkládat také netisknutelné znaky, jako je tabulátor nebo nový řádek. Tyto znaky se uvozují vždy zpětným lomítkem bez ohledu na nastavení řídícího znaku. Přehled řídících sekvencí je v tabulce 4 .

Znaky Význam
\n nový řádek (dvojice CR+LF)
\t tabulátor
\\ zpětné lomítko (!)

Tabulka 4: Řídící sekvence formátu CSV

Příklad:

Jednotlivá pole mají být oddělená čárkou, uzavírají se vždy do apostrofů. Pokud se někde v řetězci vyskytuje apostrof, vloží se před něj druhý apostrof. Záznamy mají být na samostatných řádcích. Poznámky začínají mřížkou.

Výstupní filtr se nastaví takto:

Pole jsou uzavřená do: '
Jen řetězce     : ne
Řícící znak "escape" : '
Pole jsou oddělená  : ,
Řádky jsou oddělené : \n
Poznámky začínají  : #

Ukázka výstupu (export poboček):

# Pobočky ústředny A
#
CISLO,JMENO,SKUPINA,JMEN_SKUP,PRIPL,MASK_TYP,AUTH_KOD,UTAJENI,POZNAMKA
'15','Martin','2','Obchodní oddělení','0','Nemaskovat','','N',''
'16','Jitka','3','Sekretariát','0','Nemaskovat','','N',''
'17','Sekretářka','3','Sekretariát','0','Nemaskovat','','N',''
# Počet řádků: 3. Přehled vytvořil program TARDAT 3.6.3 dne: 31. 3. 2003 11:56.

Export do jazyka HTML

Výstupní soubor obsahuje jednoduchou webovou stránku, na které je jednoduchá tabulka s daty, záhlavím a informačním řádkem. Kódovaní českých znaků je volitelné, program podporuje kódovou stránku 1250 (Windows), 859 (DOS), ISO 8859-2 (Linux), kód bří Kamenických a výstup bez diakritiky.

Výsledná stránka může obsahovat záhlaví s názvem tabulky. Také hlavička tabulky s popisy sloupců je volitelná. Soubor může být zakončen informačním řádkem, který obsahuje údaj o počtu záznamů, verzi programu s datem a časem vytvoření tabulky.

Příklad:

Pobočky ústředny Siemens 100E

ČísloJméno pobočkySkupinaJméno skupinyPříplatekMaskaAutor. kódUtajeníPoznámka
15Martin2Obchodní oddělení0Nemaskovat N 
16Jitka3Sekretariát0Nemaskovat N 
17Sekretářka3Sekretariát0Nemaskovat N 

Počet řádků: 3. Přehled vytvořil program TARDAT 3.6.3 dne: 31. 3. 2003 11:58.

Export do formátu dBase III (dbf)

U tohoto formátu se nastavuje pouze kódovaní českých znaků, program podporuje kódovou stránku 1250 (Windows), 859 (DOS), ISO 8859-2 (Linux), kód bří Kamenických a výstup bez diakritiky.

Výsledný soubor lze vložit do většiny tabulkových editorů a databázových systémů.

Příkazy SQL

Výstupní soubor obsahuje příkazy jazyka SQL, který podporuje většina databázových serverů. Kódovaní českých znaků je volitelné, program podporuje kódovou stránku 1250 (Windows), 859 (DOS), ISO 8859-2 (Linux), kód bří Kamenických a výstup bez diakritiky.

Výstup může obsahovat na začátku příkaz USE pro změnu databáze, příkaz DROP TABLE pro vymazání stávající tabulky a příkaz CREATE TABLE pro vytvoření nové tabulky a definici její struktury. Soubor může také v poznámce obsahovat název tabulky a informační řádek, který obsahuje údaj o počtu záznamů, verzi programu s datem a časem vytvoření tabulky.

Příklad:

USE `tardat`;

# Pobočky ústředny Siemens 100E
#

# Struktura tabulky pobockyA
DROP TABLE IF EXISTS `pobockyA`;
CREATE TABLE `pobockyA` (
 `CISLO` INT(6) NOT NULL,
 `JMENO` CHAR(64),
 `SKUPINA` INT(5),
 `JMEN_SKUP` CHAR(64),
 `PRIPL` INT(4),
 `MASK_TYP` CHAR(16),
 `AUTH_KOD` CHAR(10),
 `UTAJENI` CHAR(1),
 `POZNAMKA` CHAR(64));

# Data tabulky pobockyA
INSERT INTO `pobockyA` VALUES ("15","Martin","2","Obchodní oddělení","0","Nemaskovat","","N","");
INSERT INTO `pobockyA` VALUES ("16","Jitka","3","Sekretariát","0","Nemaskovat","","N","");
INSERT INTO `pobockyA` VALUES ("17","Sekretářka","3","Sekretariát","0","Nemaskovat","","N","");

#
# Počet řádků: 3. Přehled vytvořil program TARDAT 3.6.3 dne: 31. 3. 2003 11:59.

2.7.6 Záloha konfigurace

Pomocí tohoto nástroje lze jednoduše vytvořit zálohu konfiguračních souborů programu Tardat. Do zadaného adresáře se nakopírují konfigurační soubory ve stejném tvaru, v jakém jsou uloženy v adresáři programu. Konfigurační tabulky lze potom obnovit pomocí funkce Obnovení ze zálohy. Nedoporučujeme kopírovat do adresáře Tardatu soubory pocházející z jiné verze programu.

(Fungovalo to... ? Vrtal jste se v tom... ? A za co vlastně výrobce ručí ?)

Postup při zálohování konfigurace

Následující postup ukazuje, jak vytvořit zálohu konfiguračních tabulek programu Tardat do adresáře C:\Zálohy.

 1. Z nabídky Nástroje vyberte volbu Záloha konfigurace a v podnabídce položku Vytvořit zálohu.

 2. V okně je zobrazen strom adresářů. Dvojklikem rozbalte položku Tento počítač. V ní označte disk, na který chcete zálohu vytvořit, například C:

 3. Protože v tomto případě má být záloha vytvořena v adresáři Zálohy, který zatím neexistuje, vytvořte nový adresář kliknutím na ikonu

 4. Objeví se dialog pro vložení jména složky. Program automaticky nabízí jméno odvozené od dnešního data ve formátu rrrrmmdd. Zadejte jméno nového adresáře, například Zálohy. Potvrďte tlačítkem OK.

 5. Zkontrolujte, že ve stromu je označena požadovaná složka (C:\Zálohy) a stiskněte tlačítko OK. Tím zahájíte kopírování souborů.

Poznámka: Kliknutím na ikonu vymažete označený adresář, který musí být prázdný. Touto funkcí můžete zrušit omylem vytvořený adresář.

Postup při obnovení konfigurace ze zálohy

POZOR! Tato funkce provádí kopírování souborů z vybrané složky do adresáře, ve kterém máte nainstalovaný program Tardat. V případě, že záloha obsahuje konfiguraci jiné verze programu nebo je obsah souborů poškozen, může program Tardat přestat fungovat. Stávající soubory s konfigurací budou uloženy v souborech s příponou .tdz, ale jejich obnovení zpět může být pracné. Doporučujeme nejprve zkopírovat celý obsah adresáře s programem Tardat, aby bylo možné se v případě problémů vrátit zpět k původní konfiguraci i datům.

Následující postup ukazuje, jak obnovit konfiguraci ze zálohy programu Tardat, která byla vytvořena v adresáři E:\zalohy.

 1. Z nabídky Nástroje vyberte volbu Záloha konfigurace a v podnabídce položku Obnovit ze zálohy.

 2. V okně je zobrazen strom adresářů. Najděte a vyberte adresář, který obsahuje zálohu souborů programu Tardat, v tomto případě adresář E:\Zálohy. Stiskněte tlačítko Pokračovat.

 3. Zatrhněte části konfigurace, které chcete obnovit, a stiskněte tlačítko Pokračovat.

 4. Program Vás upozorní, že měníte konfiguraci programu a vyžaduje potvrzení. Do editačního pole napište text "OK" (bez úvozovek) a stiskněte tlačítko Obnovit. Tím zahájíte kopírování souborů.

2.7.7 Servisní balíček

Pomocí tohoto nástroje lze vytvořit úsporný archív s vybranými soubory Tardatu, který lze odeslat elektronickou poštou pro servisní účely. Vybrané soubory jsou komprimovány do jediného souboru. Uživatelské rozhraní nástroje je řešeno pomocí jednoduchého průvodce.

Poznámka:

Tato funkce používá knihovnu kompresních funkcí zip32.dll od firmy Info-ZIP. Její zdrojový i binární kód jsou zdarma. Podrobnější informace a její licenci si můžete přečíst zde.

Postup při vytváření balíčku:

 1. Z nabídky Nástroje vyberte volbu Servisní balíček.

 2. Na prvních dvou stránkách průvodce je několik zatržítek, kterými se volí, jaké skupiny souborů mají být do balíčku zahrnuty.

 3. V případě, že vám nabízené rozdělení souborů nevyhovuje a chcete si vybrat konkrétní soubory, zatrhněte volbu Výběr jednotlivých souborů. Program Vám pak nabídne okno s hierarchicky uspořádanými adresáři a soubory Tardatu. Před každým jménem souboru nebo adresáře je políčko, které ukazuje stav souboru. Zatržítko indikuje, že soubor bude zahrnut do archívu, prázdné políčko znamená, že soubor v balíčku nebude. Je-li před jménem adresáře zatržítko v šedém poli, pak některé soubory jsou zatržené a některé ne.

 4. Program Vás ještě požádá o zadání Vašeho příjmení a jména. Uveďte prosím také telefon nebo e-mail, kam je možné se obrátit s případným dotazem. Na další stránce prosím stručně popište problém. Tyto informace budou uloženy do archívu do souboru popiska.txt

 5. Servisní balíček pojmenovaný servis.zip se vytvoří v adresáři, kde máte nainstalovaný program Tardat. Automaticky by se mělo otevřít okno Vašeho poštovního klienta s předvyplněnou adresou příjemce (Tartek), textem zprávy a přílohou. Pokud se tak nestane, spusťte prosím Vašeho poštovního klienta, vytvořte novou zprávu a pošlete soubor servis.zip na elektronickou adresu výrobce:

  tartek@tartek.cz

  Nezapomeňte prosím do zprávy připojit vytvořený archív (servis.zip) !


Poznámky: